CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016.(V.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 05. 15 - 2016. 05. 15


Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:


9.704 E Ft

Költségvetési bevétellel

14.583 E Ft

Költségvetési kiadással

  4.879 E Ft

Költségvetési egyenleggel

       állapítja meg.”


(2) Az R. 2.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a

        képviselő-testület belső finanszírozásként a 2015. évi pénzmaradvány terhére előző évi

        pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 4.879 e Ft igénybe vételét rendeli el.”(3) Az R. 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Az önkormányzat a kiadások között 4.127 e Ft általános tartalékot állapít meg.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4.mellékletei lépnek.3. §


Ez a rendelet 2016. május 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.