CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2017.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HIVATALI HELYISÉGEN ÉS A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEN TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

Hatályos: 2017. 05. 23

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárására és ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről a következő rendeletet alkotja.

1. §


A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés

engedélyezésének szabályai


(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani – az anyakönyvvezető útján – a Hivatal jegyzőjéhez, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon.


(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.


(3) Hivatali helyiségen kívül az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a helyszínen az anyakönyvezető életét, testi épségét semmi sem veszélyezteti, a személyes adatok és a házassági lap és anyakönyvi okiratok megfelelő védelme biztosított, valamint az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul.


(4) Hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés, ha nem a Cakóháza, Kultúrházban lévő házasságkötő teremben történik.


(5) Hivatali munkaidőn kívüli a házasságkötés, ha nem hétfőtől – csütörtökig 07.30-16.00 óra, illetve pénteken 07.30-13.00 óra közötti időpontban történik.


(6) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett hivatali helyiségben, vagy munkaidőben tartandó házasságkötésre, annak lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli, vagy munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

2. §


A többletszolgáltatások díja


(1) A többletszolgáltatások igénybevételéért a szertartásban érintetteknek az Önkormányzat részére az alábbi díjat kell fizetni:

a) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj: 15.000,- Ft.

b) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj: 15.000,- Ft.

c) Hivatali helyiségen kívüli és egyben hivatali munkaidőn túli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj: 20.000,- Ft.


(2) A díjat az önkormányzat 11737069-15370165 számú számlájára, vagy házipénztárába kell befizetni legkésőbb a házasságkötést megelőző 10. napig.


(3) Mentességek – nem kell díjat fizetni a többletszolgáltatásért:

a)  rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén,

b) ha a házasságot kötő felek közül legalább az egyik fél cakóházai lakcímmel

    rendelkezik.


(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha a szolgáltatást igénybe vevő fél számára egészségi állapota, kora, vagy más ok miatt lehetetlen, vagy nagy nehézségbe ütközik hivatali munkaidőben, vagy a hivatalos helyiségben történő megjelenés.

3. §


Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő, vagy az alábbiak szerint megállapított díj illeti meg:

a) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl megtartott szertartás díja: bruttó 10.000,- Ft.

b) Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl megtartott szertartás  bruttó 15.000,- Ft.

4. §


Záró rendelkezésEz a rendelet 2017. május 23-án lép hatályba.