CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Hatályos: 2016. 01. 01

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

1. §


Kommunális adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

2. §


Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 20.000 Ft/év.

3. §Mentes az adó megfizetése alól az adóalany azután a lakás után, amelyben életvitelszerűen lakik.

4. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.


(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelete, továbbá a módosításáról szóló 5/2003.(IV.18.), a 6/2008.(VI.27.) és a 11/2012.(V.10.) önkormányzati rendelet.


(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.