CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014(VII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON VAGYONKEZELÉSBE ADÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 07. 15

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 107. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó szabályok


1. §


(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.


(2) A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelői szerződést.


(3) A képviselő-testület vagyonkezelői jogot az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletben meghatározott, az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlanokra létesíthet.


(4) A (3) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog létesítéséről a képviselő-testület egyedi döntést hoz.


(5) A képviselő-testület a vagyonkezelői jogot vagyonkezelői szerződéssel ruházza át a vagyonkezelőre.


(6) A vagyonkezelésbe átadott vagyontárgyakról, a vagyonkezelésbe adás ellenértékéről, vagy ingyenességéről, a vagyonkezelési szerződés tartalmi elemeiről a képviselő-testület dönt.


(7) A vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül köthető.


(8) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.


(9) Az önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonra szerződéssel létesített vagyonkezelői jogot ingyenesen szerezheti meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. b) alpontjában meghatározott körbe tartozó szervezetek közül az önkormányzati közfeladatot átvállaló:

a) önkormányzati társulás,

b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,

c) az állam, a helyi önkormányzat, az a) és b) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdasági szervezet.

Vagyonkezelési szerződés


2. §


(1) A vagyonkezelői jog a vagyonkezelési szerződésben meghatározott napon jön léte, mely ingatlan vagyonkezelői jogának létesítése esetén nem lehet korábbi, mint a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének napja.


(2) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel a közfeladatra, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmaznia kell:

a) a vagyonkezelő által ellátandó közfeladatot és a közfeladat ellátásához kapcsolódó egyéb tevékenységeket,

b) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével együtt,

c) a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben történő gondoskodásra, illetőleg e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékű tartalék képzésére vonatkozó rendelkezéseket,

d) az 1. § (6) bekezdése szerinti esetben a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, törvényi feltételek megléte esetén a jelképes ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét,

e) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,

f) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat (vagyonbiztosítás, bankgarancia)

g) a vagyonkezelési szerződés időtartamát,

h) rendkívüli és azonnali felmondás eseteit,

i) ingatlan-nyilvántartási rendelkezéseket, ezzel kapcsolatos költségek viselését.

Vagyonkezelői jog gyakorlására vonatkozó szabályok


3. §


(1) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben meghatározott időponttól a vagyont birtokba veheti, gyakorolhatja a vagyonkezelőt – külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – megillető jogokat és viseli a rá háruló terheket, kötelezettségeket. Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés is szükséges.


(2) A vagyonkezelő az ingatlan tekintetében saját költségen köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.


(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel, de a vagyonkezelési szerződésben a felek ennél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak.


(4) Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon köteles elkülöníteni.


(5) A vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos döntéseket a nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között a vagyonkezelő hozza meg.

Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok


4. §


(1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) belső ellenőrzés keretében,

b) a vagyonkezelő éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését.


(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő:

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,

b) gondoskodik az állag megóvásáról, a karbantartásról,

c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.


(3) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.

Záró rendelkezések


5. §

Ez a rendelet 2014. július 15-én lép hatályba.