CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRŐL

Hatályos: 2015. 03. 27

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja és hatálya


1.§


(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.


(2) A rendelet területi hatálya Cakóháza község belterületére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.


(4) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.

Értelmező rendelkezések


2. §


(1) Avar és kerti hulladék: az ingatlan használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, nyesedék, gyökér és egyéb növényi maradványok).


(2) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.


Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok


3. §


(1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.


(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.

Az égetés szabályai


4. §


(1) Kerti hulladék égetése minden év március 1-től május 31-ig és szeptember 1-től december 15-ig, kedden és pénteken 6 és 18 óra között, szombaton 6 és 12 óra között végezhető. Ünnepnapokon égetni tilos!


(2) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképességének tudatában lévő személy végezheti.


(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.


(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)


(5) A füst képződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.


(6) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar-és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.


(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.


(8) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.).


(9) Az égetés során csak a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem szállítható el. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.


(10) A helyben történő égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet erre a célra igénybe venni tilos.


(11) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

5. §


Az illetékes hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

6. §


(1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a polgármester engedélyével.


(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.


(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.


(4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai


7. §


A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.


Záró rendelkezés


8. §


Ez a rendelet 2015. március 27-én lép hatályba.