CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 05. 23 - 2022. 02. 28

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2014.05.23.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló – a 6/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelettel módosított – 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

5.675 E Ft

Költségvetési bevétellel

10.094 E Ft

Költségvetési kiadással

4.419 E Ft

Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 2.461 ezer Ft általános működési tartalékot állapít

meg.

2. § Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4.mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2014. május 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.