CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2013. 02. 15 - 2013. 09. 30

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– a 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.


     

2. §


A költségvetés bevételei és kiadásai(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:


5.859 E Ft

Költségvetési bevétellel

10.278 E Ft

Költségvetési kiadással

  4.419 E Ft

Költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.. mellékletek részletezik.


(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2012. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 4.419 e Ft igénybe vételét rendeli el.

3. §


A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi.


(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 4. melléklet szerint határozza meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 1 főben állapítja meg.


(3) Az önkormányzat a kiadások között 64 ezer Ft általános működési tartalékot állapít.


4. §


A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.5. §


Az előirányzatok módosítása


(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(3)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.


(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §


Záró és vegyes rendelkezésekEz a rendelet 2013. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.