Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.25.) önkormányzati rendelete

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, igénybevételéről

Hatályos: 2021. 03. 26

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról, igénybevételéről
Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja.


2.§ A közterületek rendeltetéstől eltérő vagy kizárólagos használatához közterület használati engedély (a továbbiakban: közterület használati engedély) szükséges.


2. Közterület használati engedély, a közterület igénybevétele


3.§ Közterület használati engedélyt kell beszerezni:


       a) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés, cég- és címtábla,

       b) vendéglátó üzlet előkertje, kereskedelmi kitelepülés céljára, üzletek utcai árusítása céljára, önkormányzati területen üzemeltetett vendéglátó-, vagy kereskedelmi helyiség, zöldséggyümölcs kiskereskedelmi tevékenység céljára,

       c) szobor, műalkotás, installáció, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, pad, egyéb köztárgyak elhelyezésére,

       d) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,

       e) tüzelőanyag tárolására, építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, munkagép elhelyezésére, építési munkával kapcsolatos nem építési engedélyköteles létesítmények (állványzat, helyiségkonténer, sátor, konténer) 8 napon túli közterületen történő elhelyezésére,

       f) kiállítás, alkalmi vásár céljára, kulturális tevékenységhez, tömegsport rendezvényekhez, mutatványos tevékenységhez, kivéve az önkormányzati, állami szervezésű kulturális-, szórakoztató-, sportrendezvények tartásához,

       g) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

       h) teher, illetve áruszállító gépjármű, valamint személyszállítási szolgáltatásra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, busz tárolására.


     

3. A közterület használati engedéllyel kapcsolatos előírások


4.§  (1) A közterület használati engedély

            a) a meghatározott feltétel bekövetkeztéig,

            b) határozott időre,

            c) visszavonásig adható.


        (2)  A határozott időre történő közterület használati engedélyezés kérelemre korlátlanul ismételhető, ha annak feltételei továbbra is fennállnak.


        (3) Élelmiszer utcai árusítására közterület használati engedélyt csak idényjelleggel, meghatározott időre lehet kiadni.


        (4) A határozott időre szóló közterület használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év lehet.


        (5) A közterület használat befejezésével a közterület használója köteles saját költségén az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


5.§ A közterület használati engedélyt vissza kell vonni, ha


      a) a közterületet a közterület használati engedélyben meghatározottaktól eltérően, más célra vagy más módon használják,

      b) a közterület rendeltetésszerű állapotban tartására, tisztán tartására vonatkozó kötelezettséget nem tartják be,

      c) a díjfizetési kötelezettségnek írásbeli felszólítás ellenére sem tesznek eleget.


     

6.§ (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mogyorósbánya Község Önkormányzata közterületeinek használatával kapcsolatos hatáskörét Mogyorósbánya Község Polgármesterére (továbbiakban: polgármester) ruházza át.


      (2) Amennyiben a közterület használat egyéb hatósági engedélyekhez kötött, ezek megszerzése alól a közterület használati engedély nem mentesíti a közterület használóját.


      (3) A közterület használati engedély iránti kérelmet E-papíron, az E-Önkormányzat portálon, illetve a Táti Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani.


7.§ (1) A közterület használója köteles az igénybe vett közterületet és környezetét tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani.


      (2) A közterületen található felépítmény tulajdonjogának megváltozása esetén az új tulajdonos köteles új közterület használati engedélyt beszerezni.


      (3) A közterület használati engedély másra át nem ruházható.


      (4) A közterület használó köteles a közterület használat során keletkezett hulladék tárolásáról, elhelyezéséről gondoskodni, a közterületet csak a közterület használati engedélyben megjelölt nagyságban és célra használhatja.


4. Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


8.§ (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:


            a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

            b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

            c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.


      (2) Az üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét a tulajdonosnak vagy az üzemben tartónak kell megkérni.


      (3)  Az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.5. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművek parkolása, tárolása


9.§ (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű - a (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve - közúton, parkolóhelyen vagy más közterületen 22.00-05.00 óra közötti időszakban kizárólag külön engedéllyel parkolhat, tárolható.


        (2) Közúti közlekedési szolgáltatást – díj ellenében végzett személyszállítás – egy személygépkocsival végző üzembentartó a személygépkocsiját a közúton kívül kialakított parkolóban, a közlekedési szabályok és rendeletek betartásával tárolhatja.


        (3) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjárművek csak betárolásra kialakított telephelyen tárolhatók.


       (4) Tilos a közterületen bármely gépkocsi szerelése, javítása, karbantartása, mosása, eladásra kínálása. Ezen rendelkezés nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.6. Közterület használati engedély megadása építési munkával,

közterület felbontásával járó közterület használat esetén


10.§ (1) A közterület tényleges helyfoglalását, munkakezdést, közterület felbontását (továbbiakban: területhasználatot) a Hivatalban be kell jelenteni.


        (2) A területhasználat ideje alatt a szükséges forgalomelterelésről, balesetvédelmi intézkedésről (korlát, szalag, tábla, világítás, stb.) a használó köteles gondoskodni.


        (3) A területhasználat ideje alatt esetlegesen bekövetkező káreseményekért a használó felel.


        (4) Az ingatlanok biztonságos megközelítését a használó köteles biztosítani.


        (5) Közterületen végzett építési munka, közterület felbontás esetén:


              a) közművekkel érintett területen csak kézi földkitermelést lehet alkalmazni,

              b) földkitermelés esetén a munka befejeztével a visszatemetésről a felbontást végzőnek haladéktalanul gondoskodni kell, visszatöltéskor max. 30 cm-es rétegenkénti tömörítéssel.

              c) esetleges úthelyreállítást az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül el kell végezni, minimum 18 hónapos garanciával.


        (6) Építési munka során engedélyezett anyag- és törmelék depónia elhelyezése esetén az üzembe helyezéstől számított két héten belül azokat fel kell számolni, a területet eredeti állapotára vissza kell állítani. Ennek elmaradása esetén az ott maradó anyagokra az érvényes közterület használati díjat kell fizetni. A munka elvégzésére történő felszólítást követően, annak eredménytelensége esetén a Hivatal jogosult a használó költségére elvégeztetni.


       (7) A közterületen elhelyezett anyagokért, építményekért, szerkezetekért az önkormányzat anyagi felelősséget nem vállal, azok őrzéséről nem gondoskodik.       (8) Közterület felbontásával járó munkálat esetén a munkák befejeztével a területet helyreállítva a Hivatalnak át kell adni.


     (9) Az engedélyes a nevét, címét és az engedély számát minden elfoglalt területen (árusítóhely, építési terület, létesítmény, rendezvény) köteles jól láthatóan feltüntetni.


     (10) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt és a közterület-használati díj befizetését igazoló dokumentumot a helyszínen tartani.


7. A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja


11.§ (1) A közterület használója a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A közterület használati díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját határozatban kell meghatározni.


          (2) A közterület használója a használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


         (3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a       létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület  mértékét  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló      253/1977.(XII.20.) Kormányrendelet előírásai szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén, annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.8. Mentesség a közterület használati díj megfizetése alól


12.§ A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat:


a) jótékony és közcélú rendezvényhez,

b) a választásokkal kapcsolatos hirdető berendezések elhelyezésére történő igénybevétel esetén,

c) közcélú beruházás, köztárgyak elhelyezése esetén,

d) fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, közművek, (elektromos, gáz, víz, csatornázási, távközlési művek) köztisztasági, valamint ár- és belvízvédelmi szolgálati feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítmények (vezetékek, támszerkezetek, közterület alatti és feletti kábelek, ideiglenes építési anyag- és törmelék depóniák) elhelyezésére,

e) közvetlen életveszély elhárításához közterület igénybevételére,


9. Ellenőrzés, közterület-használati engedély nélküli használat következményei


13.§  Aki a közterületet engedély nélkül, az engedélytől eltérő módon vagy az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használja, köteles a Polgármester, a Táti Közös Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget, az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti.


14.§ Közterületen engedély nélkül kint lévő, a 3.§ c) és d) pontjában felsoroltak elszállításáról a tulajdonos költségére az engedélyező hatóság gondoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen, vagy azt a tulajdonos írásbeli felszólítást követő 5 napon belül nem szállítja el. Ha a tulajdonos 10 napon belül nem jelentkezik az elszállított tárgyért/tárgyakért, akkor az engedélyező hatóság azokkal szabadon rendelkezik.


15.§  A Hivatal intézkedik a közterület használati engedély nélkül vagy szabálytalanul tárolt gépjármű közterületről történő eltávolításáról. Az ezzel kapcsolatos költségek a tulajdonost vagy az üzemben tartót terhelik.10. Záró rendelkezések


16.§ (1) Ez a rendelet 2021. március 26. napján lép hatályba.


        (2) Hatályát veszti A helyi környezetvédelem szabályairól szóló Mogyorósbánya Önkormányzat 11/2003. (X.21.) sz. rendelete


     Havrancsik Tibor                                                  Kozlik Zsolt                               

        polgármester                                                          jegyző1. melléklet 3/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelethez


Közterület használati díjának mértéke:


1. Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakat szekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés, cégtábla                                                                                  200 Ft/m2/hó2. Árusítópavilon és egyéb fülke területe                                         500 Ft/m2/hó3. Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolása                      3000 Ft/nap/jármű

    4. Önálló hirdető

1/2 m2-ig                                                                                10.000 Ft/év

            1/2 m2-től 1 m2-ig                                                                 20.000 Ft/év  5. Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány, törmelék tárolása                                        - engedélyben rögzített időtartamig, mentesség esetén a munkák befejeztet követő

                   2 héttől 1 hónapig                                                           30 Ft/m2/nap

            - ezen időtartam után elszállításig                                         50 Ft/m2/nap6. Községi hirdetőtáblán egy hirdetés egyszeri alkalommal            500 Ft/hirdetés7. Idényjellegű, alkalmi árusítás:

- helyhez kötött                                                                     100 Ft/m2/nap

            - kiállítás, vásár                                                                     150 Ft/m2/nap

            - mutatványos tevékenység                                                   100 Ft/m2/nap8. Alkalmi speciális (pld. búcsú) rendezvények, illetve egyéb közterület használat esetén a közterület használati díjat, beleértve a búcsút megelőző napokban a szükséges eszközök tárolási díját (pl. lakókocsik, hinták stb.)  a polgármester határozza meg.