CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2021. 08. 31

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított települési támogatások és szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. § A rendelet hatálya Cakóháza község közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, valamint a 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre terjed ki.

3. § (1) Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatás alábbi formáit biztosítja:

 • a) ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás
 • b) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,
 • c) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás,
 • d) születési támogatás,
 • e) tanév és nevelési év kezdési támogatás,
 • f) szociális kamatmentes kölcsön.

(2) Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő települési támogatások esetében az eljárási és döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza:

 • a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,
 • b) szociális kamatmentes kölcsön,
 • c) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás,
 • d) születési támogatás.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

4. § (1) A Képviselő-testület havi rendszeres települési támogatást állapít meg azon cakóházai lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pont) részére, aki

 • a) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és

b) családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át.

(2) Az ápolási költségekhez kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,
 • b) házi orvosi szakvéleményt arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(3) Az ápolási költségekhez kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80 %-a.

(4) Az ápolási költségekhez kapcsolódó rendszeres települési támogatásra való jogosultság feltételeit évente felül kell vizsgálni.

(5) Az ápolást végző személy ápolásával kapcsolatos kötelezettségei teljesítését az önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ családgondozója útján ellenőrzi.

(6) Kötelezettségszegésnek minősül, ha

- az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről,

- az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről,

- a szükséges orvosi ellátással és gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatait nem teljesíti,

- az ápolt felügyeletét és gondozását az ellenőrzés megállapításai alapján nem teljesíti.

(7) Az ápolási költségekhez kapcsolódó rendszeres települési támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszűntetésénél az Sztv. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosultak azon személyek, illetve családok, akik létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak és

 • a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, továbbá
 • b) az egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.

(2) Az egy alkalomra szóló rendkívüli települési támogatás összege legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, de legfeljebb 150 %-a lehet.

(3) Az ellátást természetben akkor lehet megállapítani, ha

 • a) a kérelem erre irányul,
 • b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.

(4) A rendkívüli települési támogatás formája élelmiszercsomag, tüzelő vagy a települési támogatás meghatározott célra történő átutalása lehet.

(5) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, baleset, haláleset, hosszantartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség stb.) –hivatalból vagy kérelemre – méltányossági települési támogatásban részesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át. A különös méltányosságból adott települési támogatás az 50.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás

6. § (1) Települési támogatás címén temetési költségekhez való hozzájárulás nyújtható annak a hozzátartozónak aki, az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben

 • a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 • b) egyedül álló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(2) A temetési segély összege:

- hagyományos (testes) temetés esetén 17.000 Ft

- hamvasztásos temetés esetén 15.000 Ft.

Születési támogatás

7. § (1) Születési támogatás állapítható meg 2. §-ban meghatározott személynek gyermeke születésekor, amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(2) A születési támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft.

(3) A kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül kell benyújtani az önkormányzat hivatalához. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Tanév és nevelési év kezdési támogatás

8. § (1) Iskolakezdési támogatás illeti meg a szülőt, nagyszülőt vagy gondviselőt az általa eltartott és az óvoda, általános iskola, a középiskola, a szakmunkásképző vagy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanévkezdő gyermeke után amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(2) A tanév és nevelési év kezdési támogatás összegét a képviselő-testület minden év október 30-ig állapítja meg.

Kamatmentes kölcsön

9. § (1) Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át és

 • a) aki munkába állásához szükséges autóbusz bérletet nem tudja önerőből megvásárolni, vagy
 • b) aki valamely természeti erő hatására vagyoni kárt szenvedett.

(2) A kamatmentes kölcsön összege maximum 30.000 Ft lehet.

(3) Az igénylőnek az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben be kell mutatnia a munkáltatójának igazolását a munkaviszony létesítéséről, vagy a munkaszerződését, vagy a kinevezési okiratát.

(4) A kamatmentes kölcsön maximum 6 hónapra adható.

(5) A kölcsön futamideje, a törlesztő részlet nagysága valamint a kölcsön vissza nem fizetésének szankciója az igénylő és az önkormányzat között létrejövő kölcsönszerződésben kerül rögzítésre.

Természetben nyújtott ellátások

Köztemetés

10. § A polgármester a Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint biztosítja a szolgáltatást.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

11. § (1) Cakóháza Község Önkormányzata az Sztv. 56. - 65/F §-ai szerint a szociális alapellátás keretében a következő ellátásokat biztosítja:

 • a) falugondnoki szolgáltatás,
 • b) étkeztetés,
 • c) házi segítségnyújtás,
 • d) családsegítés,
 • e) nappali ellátás.

(2) Cakóháza Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatásról Rábcakapi önkormányzatával közösen fenntartott Falugondnoki Szolgálat útján gondoskodik. A Falugondnoki Szolgálatról külön rendelet rendelkezik.

(3) A képviselő-testület az étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, családsegítésről, idősek nappali ellátásáról társulás keretében a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján gondoskodik.

(4) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik. Az ellátás iránti kérelmet az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti ellátásokra vonatkozóan a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központba kell benyújtani.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a falugondnoki szolgáltatást és családsegítést.

(6) A fizetendő térítési díjak mértékét a társulások székhely önkormányzatai rendeletben állapítják meg.

Eljárási szabályok

12. § (1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást, valamint az e rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb igazolásokat.

(3) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Sztv. 10. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmány elvégzéséről a szociális ügyintéző a Családsegítő Szolgálat bevonásával gondoskodik.

(4) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

(5) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §‑ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A pénzbeli települési támogatás folyósítása házipénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.

(7) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

Hatályba léptető rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépése napján benyújtott, de még el nem bírált kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló – a 3/2014.(IV.09.) önkormányzati rendelettel módosított – 8/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.