CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2013. 10. 01 - 2022. 02. 28

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2013.10.01.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról - a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

6.148 E Ft

Költségvetési bevétellel

10.567 E Ft

Költségvetési kiadással

4.419 E Ft

Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.”

2. § Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4.mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.