Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 9/2020(X.28.) önkormányzati rendelet

a települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális és egyéb ellátásokról szóló 10/2018.(XII.14.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2020. 10. 29- 2020. 10. 29

Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 1.§ (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 26.§, a 32. § (3) bekezdése, a 92. § (2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdése g./ pontjába, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18.§ (2) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális és egyéb ellátásokról szóló 10/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdésében a „30.000,-Ft” szövegrész helyébe „50.000,-Ft” szövegrész lép.

2.§


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző


A kihirdetés napja: 2020. október 28.


Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző