Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2015. 08. 01- 2015. 12. 07

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015.(VI.30.)  önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról


Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – továbbiakban Htv. - 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, továbbá a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Adókötelezettség


1. §

 (1) A képviselő-testület adó-megállapítási jogkörében eljárva az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időre  magánszemélyek kommunális adóját vezeti be..

(2) Adókötelezettség terheli a magánszemélyt a Csányoszró község illetékességi területén a  Htv. 24. § rendelkezései szerint.

(3)  Mentes a lakásra kivetett adó alól az az adóalany, aki

  • egyedül élő magánszemély esetén  70 éven felüli,
  • házastársak esetében, ha a házaspár egyik tagja 70 éven felüli.


Az adó mértéke

2. §

Az adó évi mértéke

            a) lakás esetén 6.500.- Ft,

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 6.500.- Ft,

c) telek esetén 6.500.- Ft,

            d) lakásbérleti jogonként 5.000.- Ft.

            

Záró rendelkezések

                

 3. § (1)   E rendelet 2015. augusztus 1. napjával lép hatályba.


(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadók.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/1998.(XII.31.) önkormányzati rendelete.


Csányoszró, 2015. június 29.   Nagyfi Endre                                                                                           Tóth László

    polgármester                                                                                             jegyzőKihirdetve:

Csányoszró, 2015. június  30.                                                                   Tóth László

                                                                                                                       jegyző