Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2015. 11. 28- 2016. 11. 30

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete

13/2015.(XI.27.) rendelete a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeirőlCsányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának jogcímében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:A támogatásra vonatkozó általános szabályok

I. A rendelet célja, hatálya

1. §


 1. E rendelet célja, hogy az elnyert szociális célú tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.
 2.  E rendelet hatálya kiterjed Csányoszró Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre.


II. A támogatás feltételei

2. §


 1. Az önkormányzat  a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat
 1.  annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) az önkormányzat rendelete alapján települési támogatásra jogosult, vagy

ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,

 1. azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 400 %-át.
 1.  Az 1) bekezdés aa)-ad) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.
 2.  Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
 3. A támogatás mértékén felül az önkormányzat vállalja 1.000 Ft/m3 +áfa mértékű önrész, valamint a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek megfizetését.
 4.  Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
 5. Nem jogosult támogatásra az a személy vagy család, aki erdőgazdálkodó és a kérelem benyújtását megelőző 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett vagy az ingatlan tűzifával nem fűthető.
 6. Nem állapítható meg támogatás olyan kérelmező részére, aki az előző 3 év bármelyik évében a részére juttatott szociális tűzifát értékesítette.
 7. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra támogatás nem állapítható meg, ha ott életvitelszerűen senki nem lakik.
 8. A juttatás kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtható.3. §

 A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.III. Záró rendelkezések

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csányoszró, 2015. november 19.P.H..........................................................                                     ......................................................

                polgármester                                                                              jegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Csányoszró, 2015. november 27.P.H.


                                                                                              ......................................................

                                                                                                                     jegyző