Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 20- 2024. 03. 31

3/2017 (IV.20..)

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testületének1

2017.04.20.

3/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli

és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő- testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Csányoszró Község Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény).

(2) Az anyakönyvi esemény helyszínéül szolgáló hivatali helyiség: Kultúrház (Csányoszró, Kossuth u. 59.)

2. § E rendelet alkalmazásában:

Hivatali munkaidő: a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor hatályos Ügyrendjében meghatározott munkaidő.

3. § (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított.

(3) Hivatali helyiségen kívül, szabad téren tartandó anyakönyvi esemény esetén fedett helyiségnek is rendelkezésre kell állnia.

(4) Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt lebonyolítani

a. pénteken 14-19 óra
b. szombaton 9-19 óra között lehet.

4. §

.

A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díjmentes.

5. § (1) Az anyakönyvi esemény megszervezése és lebonyolítása térítésmentes.

(2) Az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásokat - asztaldísz, pezsgő, virág - a házasulók biztosítják.

6. § A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként nettó 10.000.-Ft. díjazás illeti meg.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

engedélyezésének szabályairól, díjairól szóló 6/2011.(VI.13.) önkormányzati rendelet.
Csányoszró, 2017. április 18.
Nagyfi Endre Tóth László
polgármester jegyző
Záradék: A képviselő-testület e rendeletet 2017. április 18-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:2017. április 20-án
Tóth László
jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2024. április 1. napjával.