Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő testületének

8/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról


Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (1) és (24) bekezdésben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § e) pontjában kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed az E-ügyintézési rendszer valamennyi felhasználójára, akik jelen rendeletben meghatározott, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben ügyfélként vesznek rész.


2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

  1. Elektronikus űrlap: az adóhatóság által rendszeresített, adókötelezettség teljesítését segítő dokumentum.
  2. E-ügyintézési rendszer: a hatósági ügyintézés elektronikus formája, amely az elektronikus úton benyújtott kérelemnek, bevallásnak, egyéb űrlapnak a benyújtását, továbbá az ügyfelek nem közhiteles tájékoztatását teszi lehetővé. Az e-ügyintézési rendszer az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el.
  3. : a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.
  4. Önkormányzati Hivatali Portál: az önkormányzati ASP központban az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásait az adózók a Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu) keresztül vehetik igénybe.


3. A helyi adókkal és az önkormányzati adóhatóság által kezelt központi adókkal kapcsolatos ügyintézés módja


3. § (1) Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bevallási és változásbejelentési kötelezettség az önkormányzati adóhatóság honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazásával papír alapon, továbbá jelen rendeletben szabályozott módon, elektronikus úton teljesíthető.

(2) Amennyiben elektronikus úton benyújtható nyomtatvány áll rendelkezésre, magánszemély adózó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti, más adózó azt elektronikus úton teljesíti.

(3) Elektronikus úton nyújtható be a bevallás a helyi iparűzési adóról állandó vagy ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén.

(4) Az űrlapok kitöltése és beadása az E-ügyintézési rendszer segítségével történik. Az E-ügyintézési rendszer segítségével beadott elektronikus űrlapok az adóhatóság honlapján és ügyfélszolgálatán közzétett nyomtatványok papír alapon való benyújtásával azonos értékűnek minősülnek.

4. § (1) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője jár el, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségekre terjed ki. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában a képviselő által tett cselekményekhez joghatás nem fűződik.

(2) Az adózó az (1) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését az adózó képviselője is bejelentheti.

5. § Az Adóhatóság az E-ügyintézési rendszerben hitelesen azonosított adózók és képviselőik részére helyi adóegyenlegükről tájékoztatást nyújt. 

4. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit - a rendelet 3. § (2) bekezdése kivételével - 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy ezen időpontig az adózó a 3. § (1) bekezdésében írt kötelezettségének választása szerint papír alapon vagy elektronikusan tesz eleget.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról rendelkező 15/2005.(XI.7.) önkormányzati rendelete.

Csányoszró, 2017. december 27.Nagyfi Endre

polgármester

Tóth László

jegyző


Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csányoszró, 2017. december 28.


                                                                                 Tóth László

                                                                                    jegyző


Mellékletek