Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2021. 10. 05- 2024. 03. 31

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről1

2021.10.05.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A rendelet hatálya Csányoszró Község Önkormányzata közigazgatási területén történő házasságkötés létesítése során, valamint a névadó és házassági évforduló (25. és 50.) során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. § (1) A jegyző a házasságkötés létesítését a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra kijelölt hivatalos helyiségben- a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme, a Csányoszrói Kultúrház és a Integrált Közösségi Szolgáltató Tér helyszíneken – engedélyezi, amely hivatali munkaidőben ingyenes.

(2) Az önkormányzat anyakönyvvezetője térítésmentesen közreműködik a hivatali időben és hivatali helyiségben megtartandó névadó és házassági évforduló (25. vagy 50.) megünneplésében.

(3) Az önkormányzat anyakönyvvezetője térítési díj ellenében közreműködik a hivatali időn kívüli időpontban, valamint a hivatali helyiségen kívüli helyszínen igény szerint megtartandó névadó és házassági évforduló (25. vagy 50.) megünneplésében, melynek díjait a 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés, melynek helyszíne a 2. §-ban meghatározottól eltér.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása Csányoszró Község Jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

(3) A kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg, írásban kell előterjeszteni.

(4) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre pénteken 1400 - 1900 óra közötti, valamint szombaton 0900-1900 óra közötti időszakban van lehetőség. Nem köthető házasság jogszabályban meghatározott munkaszüneti napon.

(5) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötést a jegyző akkor engedélyezi, ha az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen lefolytatott szemlét követően meggyőződött arról, hogy a helyiség házasságkötésre alkalmas, az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve a személyi adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások teljesülnek.

(6) Az anyakönyvvezető a szemléről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

(7) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek az e Rendeletben megállapított feltételek teljesítésén túl igazolják a Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díj befizetését.

(8) Az anyakönyv biztonságos szállításáért és kezeléséért az anyakönyvvezető felel.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, valamint a házasságkötés során kért egyéb szolgáltatásokért jelen Rendelet 1. számú mellékletében foglalt díjat kell megfizetni.

(2) Kérelmező köteles viselni a hivatali helyiségen kívüli eseménnyel kapcsolatban felmerült minden dologi költséget.

(3) Az ügyfél az általa kért szolgáltatás díját az anyakönyvi eseményt megelőző 8. napig a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési számlájára csekken fizeti meg.

(4) Amennyiben a házasságkötési szándéktól a felek elállnak, úgy az általuk szolgáltatásokért befizetett díj 50 %-át az elállási szándék anyakönyvvezetőnél történő bejelentését követő 5 napon belül vissza kell téríteni.

5. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél, névadó és házassági évforduló ünneplésénél közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 15.000,- Ft összegű díjazás illeti meg.

6. § Ez a rendelet 2021. október 5-én lép hatályba.

1. melléklet

Megrendelő lap a házasságkötésnél kérhető szolgáltatásokhoz:

1. Térítésmentesen nyújtott szolgáltatásaink (az igényelt szolgáltatás aláhúzandó):

Gyűrűhúzáskor beszéd, gyertyagyújtáskor beszéd, szülő köszöntő, gépi zeneszolgáltatás.

Térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaink (az igényelt szolgáltatás aláhúzandó):

Amennyiben a házasulandó felek:

- hivatali munkaidőn kívüli időpontban, hivatali helyszínen kívánnak házasságot kötni, akkor 20.000-Ft összegű díjat,

- hivatali munkaidőn kívüli időpontban, külső helyszínen kívánnak házasságot kötni, akkor 26.000-Ft összegű díjat

- hivatali munkaidőben, külső helyszínen kívánnak házasságot kötni, akkor 20.000-Ft összegű díjat

kötelesek megfizetni a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

A díjak az Áfa-t tartalmazzák.

1

Az önkormányzati rendeletet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2024. április 1. napjával.