Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 6/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 13- 2023. 09. 13

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 6/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.09.13.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (1) bekezdésében, az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontjában, az Szt. 26. § bekezdésében, az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az Szt. 32. § (3) bekezdésében, az Szt. 45. § (1) bekezdésében, az Szt. 45. § (7) bekezdésében, az Szt. 62. § (2) bekezdésében, az Szt. 92. § (1) bekezdésében, az Szt. 92. § (2) bekezdésében, az Szt. 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 21/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott támogatásról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 13-án lép hatályba.