Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 09. 13

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2023.09.13.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (1) bekezdésében, az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontjában, az Szt. 26. § bekezdésében, az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az Szt. 32. § (3) bekezdésében, az Szt. 45. § (1) bekezdésében, az Szt. 45. § (7) bekezdésében, az Szt. 62. § (2) bekezdésében, az Szt. 92. § (1) bekezdésében, az Szt. 92. § (2) bekezdésében, az Szt. 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól.

(2) A képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni Csányoszró község közigazgatási területén életvitelszerűen élő

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) E rendelet hatálya a Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) a)-d) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül, a Csányoszró község közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

(4) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében más önkormányzattal, illetve civil, társadalmi szervezetekkel kötött ellátási szerződése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az ellátásban részesülő személyekre.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) A települési támogatások iránti kérelmet e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon, a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő ellátások esetében a rászorultság vizsgálatánál figyelembe kell venni - minden családtag rendszeresen mérhető jövedelme esetén - a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét. Nem havi rendszerességgel, illetve vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem egy havi átlagát, valamint az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint a család vagyoni helyzetét.

(3) A vagyon számbavételénél figyelmen kívül kell hagyni azt a személygépkocsit, amely a kérelmező illetve vele közös háztartásban élő személy tartós betegsége, vagy rokkantság miatt indokolt.

(4) A (4) bekezdés alkalmazása során:

a) tartósan beteg az

aa) aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,

ab) aki nagykorú és a háziorvos igazolása alapján olyan krónikus betegségben szenved, ami a személygépkocsi rendszeres használatát indokolja.

b) rokkantnak azt a személyt kell tekinteni, aki rokkantsága okán ellátásban részesül.

4. § (1) Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha

a) nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, illetve csatolja a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint a kitöltés alapját képező igazolásokat,

b) kérelmező, valamint nagykorú hozzátartozói hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogosultság megállapításához a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal az adóhatóságtól, illetve a népesség-nyilvántartástól adatokat kérjen.

(2) Amennyiben az igénylő az (1) bekezdés szerinti adatközlésnek a megadott határidőre nem tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni.

5. § (1) A Hivatal szükség esetén az igénylő szociális helyzetéről helyszíni szemle vagy környezettanulmány során tájékozódhat.

(2) Ha a szociális támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatott anyagi, szociális és lakáskörülményeiben változás következik be, azt 15 napon belül be kell jelenteni a Hivatalhoz.

(3) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredően jogosulatlanul felvett támogatás további folyósítását meg kell szüntetni és a támogatást jogosulatlanul igénybevevőt az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszafizetésére kell kötelezni .

(4) Nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Szt. 18. §-a szerinti nyilvántartásában fellelhetőek.

II. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

7. § A pénzbeli települési támogatás formái:

a) települési gyógyszertámogatás,

b) települési rendkívüli támogatás,

c) települési gyermekvédelmi támogatás,

d) beiskolázási támogatás,

e) települési születési támogatás,

f) települési temetési támogatás.

g)1 társadalmi ünnepekhez kötődő települési támogatás

h)2 házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás

4. Települési gyógyszertámogatás

8. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható eseti vagy rendszeres települési támogatás formájában.

9. § (1) Eseti és rendszeres települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult ha,

a)3 családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 300 %-át nem haladja meg, vagy

b)4 egyedül élő és egyedülálló esetén a jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át és

c)5 a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a szociális vetítési alap 20%-át, és

d) közgyógyellátásban más jogcímen nem részesül.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(3) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 5 000,- Ft, de legfeljebb a gyógyszerköltség 70%-a.

10. § (1) Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és maximum 6 hónapra lehet megállapítani.

(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatást a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások szükségességét, és a 9. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.

(3) A (2) bekezdés szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(4) A rendszeres települési gyógyszertámogatás maximális összege 4.000,-Ft/hó.

11. § (1) A települési gyógyszertámogatásra való jogosultságról és a támogatás összegéről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni, és a kérelemhez csatolni kell a rendelet 3. melléklete szerinti orvosi igazolást.

5. Települési rendkívüli támogatás

12. § (1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére rendkívüli települési támogatás nyújtható, amennyiben a kérelmező vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy problémáját más módon megoldani nem tudja.

(2) A rendkívüli települési támogatást a polgármester állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha a vagyontalan igénylő:

a)6 családjában a havi 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át,

b)7 egyedül álló, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, és

önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során többletkiadásnak minősül különösen: a betegség, az elemi kár, lakhatás biztosítása vagy megőrzése, ha a gyermek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, ha az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése indokolt, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, iskoláztatás biztosítása, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, ha a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások biztosítására szükséges.

(5) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni formában, eseti vagy rendszeres ellátásként nyújtható.

(6) A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás formája különösen élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, tüzelővásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy a támogatás meghatározott célra történő átutalása - ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját, illetve közüzemi szolgáltató díját is - lehet.

(7) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: haláleset, betegség, hontalanná válás, vis maior élethelyzet stb.) a polgármester az Ör. 3. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól és az Sztv. 4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyontól eltekinthet, amennyiben a kérelmező megélhetését a váratlan kiadás veszélyeztetné.

13. § Nem állapítható meg rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő kérelmezőnek, aki az Sztv. 4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik.

14. § (1) A létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek és időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdők részére a rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás összege alkalmanként legfeljebb 50.000-Ft lehet.

(2) A támogatásban részesítettet elszámolásra lehet kötelezni.

(3) Az a támogatott, aki elszámolási kötelezettségének önhibájából egymást követő két alkalommal nem tesz eleget, illetve nem működik együtt az önkormányzattal, 6 hónapon belül segélyben nem részesülhet.

(4) A rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalanál kell előterjeszteni az 4. mellékletét képező formanyomtatványon.

(5) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: haláleset, betegség, baleset, hontalanná válás, vis maior élethelyzet stb.) a polgármester által a rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás maximális összege 100.000 Ft.

6. Települési gyermekvédelmi támogatás

15. § (1)8 A képviselő-testület települési gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg arra a gyermekre tekintettel, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, s a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300% át, egyedülálló esetében ezen összeg 400 %-át.

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet

a) a gyermek iskoláztatásához,

b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához,

c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,

d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges anyagi támogatásra.

(3) A települési gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható, melyről az eljárás során, az összes körülményt mérlegelve kell dönteni.

(4)9 A települési gyermekvédelmi támogatás maximum összege a szociális vetítési alap összegének 80 %-a.

(5) A gyermekvédelmi települési támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha

– a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) kollégiumi díjának, tankönyv-, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, egészségügyi szolgáltatásért fizetett díj támogatására irányul vagy

– az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

16. § (1) A települési gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni.

(2) A települési gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságról és a támogatás összegéről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

7. Beiskolázási települési támogatás

17. § (1) Az önkormányzat adott évi költségvetési előirányzata terhére – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében – Csányoszró közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen Csányoszró község közigazgatási területén élő óvodás, általános- és középiskolában tanuló, valamint felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók eltartói részére beiskolázási támogatást nyújt.

(2) A támogatás összegének éves keretét a képviselő-testület az éves költségvetésről szóló rendelet önkormányzati rendelet alapján megállapított szociális támogatás előirányzatában határozza meg.

(3)10 A (2) bekezdésben meghatározott beiskolázási keret rendelkezésre állása esetén beiskolázási támogatásban részesíthető az a szülő, aki óvodás, általános, vagy középiskolás, valamint nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek ellátásáról gondoskodik, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át.

(4)11 A beiskolázási támogatás összege 5 000 – 30 000,-Ft/fő közötti összegben állapítható meg az éves szociális keret figyelembe vételével.

(5) Közép-, vagy felsőfokú intézmény tanulója esetén a kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény igazolását a tanulói jogviszony fennállásáról.

18. § (1) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni.

(2) A beiskolázási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

8. Települési születési támogatás

19. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gyermek(ek) születését követően egyszeri támogatásban részesíti az újszülött családját.

(2)12 A támogatás mértéke gyermekenként a szociális vetítési alap összegének 150 %-a.

(3)13 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike a szülés napját megelőzően legalább 1 éves Csányoszró községi állandó lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Csányoszró községben lakjon és a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át.

(4) A születési támogatást a szülő/törvényes képviselő a gyermek születését követő 3 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Az újszülöttek családjának támogatása megállapításával kapcsolatos hatáskört Csányoszró polgármestere gyakorolja.

(6) A települési születési támogatás iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni

9. Települési temetési támogatás

20. § (1) Rendkívüli élethelyzetre tekintettel temetéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a vagyontalan személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, ha

a)14 családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének legfeljebb 500 %-a vagy,

b)15 egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy és egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap összegének 600 %-a.

(2) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás iránti kérelmét a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül nyújthatja be a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalhoz a rendelet 8. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolások mellett a temetés költségeit tartalmazó eredeti számlát és amennyiben a haláleset helye nem Csányoszró község közigazgatási területe, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát is. A közös hivatal ügyintézője a temetési költségeket igazoló számlára rávezeti az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás összegét és a határozat számát, majd az eredeti számlát a kérelmező részére (másolat készítése után) kiadja.

(4) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés költségeit igazoló számláit bemutatni. Ellenkező esetben a támogatás jogosulatlanul felvett ellátásnak minősül.

(5)16 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás összege a szociális vetítési alap összegének 150 %-a.

(6) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

10. Társadalmi ünnepekhez kötődő települési támogatás

21. § (1) A képviselő-testület az ellátás biztosításával - elsősorban közösségi ünnepekhez kötődően - a családok életminőségén kíván javítani.

(2) A támogatás feltétele, hogy a támogatott a megállapítás évének 1. napjától Csányoszró községi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Csányoszró községben lakjon.

(3)17 Társadalmi ünnepekhez kötődő támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át nem haladja meg.

(4) A társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(5) A támogatás fedezete a szociális feladatok éves előirányzatának tárgyév december 15-én fennálló maradványa.

(6) A támogatás állandó lakosonként számított legkisebb összege 1.000 Ft, legnagyobb összege 30.000 Ft.

(7) A támogatás pénzbeni vagy – részben vagy egészben - természetbeni formában is nyújtható.

(8) A társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás iránti kérelmet a rendelet 9. melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni.

10/A.18 Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás

21/A. § (1) A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a Csányoszróban lakóhellyel rendelkező, szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett ingatlan tulajdonosa, aki az ingatlant életvitelszerűen használja és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén 180.000 Ft-ot,

b) többszemélyes háztartás esetén 160.000 Ft-ot.

(2) A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás kizárólag még meg nem valósított házi szennyvízhálózat kiépítéséhez igényelhető (11. melléklet)

(3) A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás ugyanazon érdekeltségi egységre csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a tulajdonosok, illetve az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

(4) Egy ingatlan után a házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatására adható támogatás mértéke a kiépített szakasz minden megkezdett folyómétere után 2.000 Ft/m.

(5) (5) A támogatással érintett csatorna hosszát az önkormányzat minden esetben helyszíni felméréssel ellenőrzi.

(6) A támogatás megállapítására a közcsatornára való rákötés kivitelezését követően van lehetőség

(7)19 A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott támogatásról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

11. Köztemetés

22. § (1) Csányoszró Község Önkormányzata a Sztv. 48. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2) A köztemetést a polgármester rendeli el a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül.

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(4)20 Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesülhet, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alapösszegének 400 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő esetén a szociális vetítési alap összegének 500 %-át.

(5) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen, ha a hagyatéki terhek összege meghaladja a hagyaték összegét, vagy ha a temetési költségek egy összegben történő megfizetése az örökösök megélhetését veszélyezteti.

(6) A megtérítésre kötelezett kérelmére polgármester a megtérítési kötelezettség teljesítésére részletfizetést engedélyezhet.

(7) A (5) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettség alóli mentesülés iránti és az (6) bekezdés szerinti részletfizetés iránti kérelmet a rendelet 10. mellékletét képező formanyomtatványon lehet előterjeszteni.

(8) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(9) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 154.000 Ft.

IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

12. Felnőtt korúak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások

23. § Az önkormányzat 2009. január 1. napjától az alábbi személyes gondoskodást biztosító szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások biztosítására ellátási szerződést kötött a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (Pécs, Jókai u.1.):

a) étkeztetés (2009. január 1. napjától)

b) házi segítségnyújtás (2009. január 1. napjától).

c) idősek nappali ellátása (2009. január 1. napjától)

13. Az ellátások igénybevétele

24. § (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről, valamint a fizetendő térítési díjról az intézmény vezetője dönt.

(2) Az étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kft. határozza meg.

14. Étkeztetés

25. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani és

a) nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak ellátásában részesülnek,

b) akik krónikus, vagy akut megbetegedésük, fogyatékosságuk miatt önmaguk ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tudnak,

c) pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, azonban fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, önmaguk ellátására részben képesek,

d) hajléktalanok, akik bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek és az étkeztetés hiánya az életüket, testi épségüket veszélyezteti.

(2) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi, vagy szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

15. Házi segítségnyújtás

26. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges, az Sztv. 62. § (2) és (3) bekezdés szerinti ellátást.

(2) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézmény vezetője intézkedése alapján a Sztv. 93. § - 94/A § rendelkezéseinek megfelelően történik.

16. Családsegítés

27. § A Sztv. 64. §-a szerinti családsegítés ellátási formát az önkormányzat a Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat útján, ellátási szerződés keretében biztosítja. Az ellátás térítésmentes.

V. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások gyermekek részére

17. Általános szabályok

28. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a védelembevétel során az ellátás kötelező igénybevétele kezdeményezhető.

29. § (1) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda ellátás

c) gyermekétkeztetés.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti óvodai nevelést és gyermekétkeztetést az önkormányzat a Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Napsugár Óvoda illetve a Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Magyarmecskei Óvoda és Konyha közreműködésével biztosítja.

(3) Az Önkormányzat az általános iskolai tanulók étkeztetését az érintett általános iskolák székhelyintézményeiben biztosítja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező a személyes gondoskodás igénybevételére irányuló kérelmét a gyermekjóléti szolgáltatás esetében az intézmény vezetőjéhez, illetve a 26. § (1) c.) pontja szerinti ellátás esetén az óvodavezetőhöz, illetve iskolaigazgatóhoz nyújtja be.

18. Gyermekjóléti szolgálat

30. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjénél lehet.

(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40/B. §‑ai határozzák meg.

19. Óvodai ellátás

31. § Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv-t kell alkalmazni.

20. Térítési díj

32. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetésért – jogszabályban meghatározott mentességek kivételével - térítési díjat kell fizetni.

(2) A Magyarmecskei Óvoda és Konyha által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díját – annak igénybevevői körére kiterjedően – a Magyarmecske Község Önkormányzata, mint székhelyönkormányzat 2/2019. (II.12.) rendelete tartalmazza.

(3) A szülő (gondozó) által fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, s erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.

(4) Gyvt. 148. § (5) bekezdésében meghatározott esetben normatív kedvezményt kell bizotsítani az ellátottnak.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

33. § Hatályát veszti Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.

34. § Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.

35. §21

1. melléklet

Jövedelemnyilatkozat
Személyi adatok
Az ellátást igénylő:
Neve:.............................................................................................................................................
Születési neve: ...............................................................................................................................
Születési helye, ideje:......................................................................................................................
TAJ- száma:
Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ............................................................................
Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ...............................................................................
Amennyiben az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme:...............
......................................................................................................................................................
Az igénylővel egy háztartásban élők adatai:
N É V Rokonsági fok Születési idő TAJ- szám
1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................
4)...................................................................................................................................................
5)...................................................................................................................................................
6) ..................................................................................................................................................
7)...................................................................................................................................................
8) ..................................................................................................................................................
Jövedelemi adatok


A jövedelem típusai

Kérelmező
jövedelme

Házastársa
(élettársa)
jövedelme

Háztartásban élők jövedelme


Összesen

1

2

3

4

5

1. A munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

4. Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások (álláskeresési járadék, FHT, EGYT stb.)

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb
(pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

9. A háztartás havi nettó jövedelme összesen:

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ________________________ Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a határkör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, valamint az szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól.
Dátum: _________________________
____________________________________
Kérelmező aláírása

2. melléklet

K É R E L E Mtelepülési gyógyszertámogatás megállapítására
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ...............................................................................................................................
Születési neve: ................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................
Lakóhelye: ......................................................................................................................
Tartózkodási helye: .........................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): ......................................................
Állampolgársága: ............................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ...........................................................................
A családra vonatkozó adatok:
A kérelmező családi körülménye:
□ egyedül élő,
□ nem egyedül élő.
A kérelmező családjában élők száma: ........... fő.
A kérelmező családjában élők adatai

A

B

C

D

E

F

Neve
(Születési neve)

Anyja neve

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

Megjegyzés*

1.


2.


3.


4.


Nyilatkozatok

- Támogatási kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:

1. Kezelőorvos igazolás a rendszeresen szedett gyógyszerekről

2. Gyógyszertár igazolás a gyógyszerkiadásokról

3. Jövedelem és vagyonnyilatkozat

- Kijelentem, hogy az igazolt gyógyszereimet rendszeresen szedem / időszakosan szedem.

(a megfelelő rész aláhúzandó)

- A tárgyévben települési támogatásban részesültem / nem részesültem

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Ha részesülök, ennek részletezése:

- Gyógyszertámogatás ……………………..Ft/hó

- Egyszeri támogatás, melynek jogcíme, összege:……………………………

- Rendszeres települési támogatás: ……………………..Ft/hó


Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat emelt összegével kell visszafizetni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyi adataimba az önkormányzat képviselő-testületének képviselő tagjai feldolgozás és döntéshozatal céljából beletekinthessenek.

..................................................................

Kérelmező aláírása

Dátum: ……………………………

3. melléklet

KEZELŐORVOSI IGAZOLÁS TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
Alulírott kezelőorvos igazolom, hogy …………………………………………nevű beteg
- krónikus, gondozott betegsége/ betegségei miatt a jelen igazoláshoz csatolt gyógyszerek rendszeres szedésére kényszerül
- Betegsége miatt a csatolt gyógyászati segédeszköz használata javasolt.
Melléklet: gyógyszerlista
Kelt:………………………………, év:……………….hó,,,,,,,,,,,,,nap………
ph.
kezelőorvos aláírása

4. melléklet

K É R E L E M
települési eseti rendkívüli támogatás megállapításához
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!
Kérelmező neve:_________________________________születési neve:___________________
Születési helye: ________________________ideje:_______év_______________hó_______nap
Anyja neve:_________________________________ TAJ- szám:
Lakóhely: ___________________________________________helység
_________________________________utca________szám______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________szám ______ ajtó
Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó (a megfelelő aláhúzandó!)
Családi állapota: Hajadon, Nőtlen, Házas, Élettársi kapcsolatban élő, Elvált, Özvegy, Házastársától különélő (a megfelelő aláhúzandó!)
Állampolgársága:__________________________
Részesül-e a következő pénzben/természetben nyújtott támogatások valamelyikében? (Jelölje X-szel a megfelelő választ!)

Támogatási forma

Igen

Nem

Települési gyógyszertámogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A kérelem indoklása (létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet leírása):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az igénylő és a vele egy háztartásban élők adatai

Név,
születési név

Születési hely, idő

Rokonsági fok

Foglalkozás

Havi nettó jövedelem

1

2

3

4

5

6

7

Egy főre jutó havi jövedelem: …………………………..Ft/hó. (Ügyintéző tölti ki!)

Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat emelt összegével kell visszafizetni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyi adataimba az önkormányzat képviselő-testületének képviselő tagjai feldolgozás és döntéshozatal céljából beletekinthessenek

Dátum: __________________________
_____________________
Kérelmező aláírása
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártya) szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely.

2. A jövedelemszámításkor

- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban együtt: vállalkozás) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

3. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat, vagy azok másolatát a kérelemhez csatolni kell az alábbiak szerint:

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló munkáltatói igazolást,

- munkaügyi szerv által folyósított ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolást,

- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről. A kérelmező által benyújtott igazoló szelvény mellé, mely azonosításra törzsszámot mutat, a NYUFIG által kiállított éves elszámoló benyújtása is szükséges.

- vállalkozó esetében az adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,

- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről,

- amennyiben a kérelmező vagy a háztartás valamely tagja nem rendelkezik jövedelemmel, akkor az arról szóló nyilatkozat.

Nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Sellyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában fellelhető.

4. A kérelemhez csatolni kell

a kérelmező és a vele közös háztartásban élők

· személyazonosságot igazoló okmányát

· lakcímkártyáját

· Taj kártyáját

· 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatásról szóló igazolást

· egyedülálló szülő esetén tartásdíjról szóló nyilatkozatot

· a támogatás iránti kérelem indoklásában szereplő tények, adatok alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatát (számla, orvosi igazolás, stb.)

5. melléklet

K É R E L E M
települési gyermeknevelési támogatás megállapításához
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!
Kérelmező neve:_________________________________születési neve:___________________
Születési helye: ________________________ideje:_______év_______________hó_______nap
Anyja neve:_______________________________ TAJ- szám:
Lakóhely: ___________________________________________helység
_________________________________utca ________szám ______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca ________szám ______ ajtó
Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó (a megfelelő aláhúzandó!)
Családi állapota: Hajadon, Nőtlen, Házas, Élettársi kapcsolatban élő, Elvált, Özvegy, Házastársától különélő (a megfelelő aláhúzandó!)
Állampolgársága:__________________________
Részesül-e a következő pénzben/természetben nyújtott támogatások valamelyikében? (Jelölje X-szel a megfelelő választ!)

Támogatási forma

Igen

Nem

Települési lakásfenntartási támogatás

Települési gyógyszertámogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A kérelem indoklása (létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet leírása):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az igénylő és a vele egy háztartásban élők adatai

Név,
születési név

Születési hely, idő

Rokonsági fok

Foglalkozás

Havi nettó jövedelem

1

2

3

4

5

6

7

Egy főre jutó havi jövedelem: …………………………..Ft/hó. (Ügyintéző tölti ki!)
A támogatás megállapítása esetén kérem, hogy a támogatást:
- készpénzben fizessék ki,
- gyermekintézményben térítési díj kifizetésére utalják át (kiskorú neve, osztály, intézmény megnevezése):_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat emelt összegével kell visszafizetni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyi adataimba az önkormányzat képviselő-testületének képviselő tagjai feldolgozás és döntéshozatal céljából beletekinthessenek

Dátum: __________________________
_____________________
Kérelmező aláírása
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártya) szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely.

2. A jövedelemszámításkor

- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban együtt: vállalkozás) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

3. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat, vagy azok másolatát a kérelemhez csatolni kell az alábbiak szerint:

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló munkáltatói igazolást,

- munkaügyi szerv által folyósított ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolást,

- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről. A kérelmező által benyújtott igazoló szelvény mellé, mely azonosításra törzsszámot mutat, a NYUFIG által kiállított éves elszámoló benyújtása is szükséges.

- vállalkozó esetében az adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,

- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről,

- amennyiben a kérelmező vagy a háztartás valamely tagja nem rendelkezik jövedelemmel, akkor az arról szóló nyilatkozat.

Nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában fellelhető.

4. A kérelemhez csatolni kell

a kérelmező és a vele közös háztartásban élők

· személyazonosságot igazoló okmányát

· lakcímkártyáját

· Taj kártyáját

· 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatásról szóló igazolást

· egyedülálló szülő esetén tartásdíjról szóló nyilatkozatot

· a támogatás iránti kérelem indoklásában szereplő tények, adatok alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatát (számla, orvosi igazolás, stb.)

6. melléklet

K É R E L E M
beiskolázási települési támogatás megállapításához
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!
Kérelmező neve:_________________________________születési neve:___________________
Születési helye: ________________________ideje:_______év_______________hó_______nap
Anyja neve:_______________________________ TAJ- szám:
Lakóhely: ___________________________________________helység
_________________________________utca ________szám ______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca ________szám ______ ajtó
Családi állapota: Hajadon, Nőtlen, Házas, Élettársi kapcsolatban élő, Elvált, Özvegy, Házastársától különélő (a megfelelő aláhúzandó!)
Állampolgársága:__________________________
Részesül-e a következő pénzben/természetben nyújtott támogatások valamelyikében? (Jelölje X-szel a megfelelő választ!)

Támogatási forma

Igen

Nem

Települési rendszeres lakásfenntartási támogatás

Települési rendszeres gyógyszertámogatás

Rendszeres gyermekvédelmi települési támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Támogatott gyermekek felsorolása, oktatási intézmény megnevezése: 1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________
Az igénylő és a vele egy háztartásban élők adatai

Név,
születési név

Születési hely, idő

Rokonsági fok

Foglalkozás

Havi nettó jövedelem

1

2

3

4

5

6

7

Egy főre jutó havi jövedelem: …………………………..Ft/hó. (Ügyintéző tölti ki!)

Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl.
A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat emelt összegével kell visszafizetni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyi adataimba az önkormányzat képviselő-testületének képviselő tagjai feldolgozás és döntéshozatal céljából beletekinthessenek

Dátum: __________________________
_____________________
Kérelmező aláírása
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártya) szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely.
A jövedelemszámításkor
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban együtt: vállalkozás) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat, vagy azok másolatát a kérelemhez csatolni kell az alábbiak szerint:
- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást,
- a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló munkáltatói igazolást,
- munkaügyi szerv által folyósított ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolást,
- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről. A kérelmező által benyújtott igazoló szelvény mellé, mely azonosításra törzsszámot mutat, a NYUFIG által kiállított éves elszámoló benyújtása is szükséges.
- vállalkozó esetében az adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről,
- amennyiben a kérelmező vagy a háztartás valamely tagja nem rendelkezik jövedelemmel, akkor az arról szóló nyilatkozat.
Nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Sellyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában fellelhető.
A kérelemhez csatolni kell:
A kérelmező és a vele közös háztartásban élők
· személyazonosságot igazoló okmányát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
· 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatásról szóló igazolást a 16. életévét betöltött gyermek vonatkozásában
· egyedülálló szülő esetén tartásdíjról szóló nyilatkozatot.

7. melléklet

K É R E L E M
születési települési támogatás megállapításához
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!
Kérelmező neve:_______________________________születési neve:_____________________
Születési helye: ________________________ideje:_______év_______________hó_______nap
Anyja neve:_________________________________ TAJ- szám:
Lakóhely: ___________________________________________helység
_________________________________utca_________szám______ajtó
Lakóhely létesítésének időpontja: ______________________________________________
Tartózkodási hely: ____________________________________helység
_________________________________utca_________szám______ajtó
Családi állapota: Hajadon, Nőtlen, Házas, Élettársi kapcsolatban élő, Elvált, Özvegy, Házastársától különélő (a megfelelő aláhúzandó)
Állampolgársága:__________________________
Támogatás igénylése:
Gyermek neve: ____________________________
Születési ideje: ____________________________
Igénylő és vele egy lakásban együtt lakó közeli hozzátartozók adatai

Név,
születési név

Születési hely, idő

Rokonsági fok

Foglalkozás

Havi nettó jövedelem

1

2

3

4

5

6

Család egy főre jutó havi nettó jövedelme: __________________ Ft/hó. (Ügyintéző tölti ki!)


Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl.
A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat emelt összegével kell visszafizetni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyi adataimba az önkormányzat képviselő-testületének, bizottságának képviselő és nem képviselő tagjai feldolgozás és döntéshozatal céljából beletekinthessenek

Nyilatkozat
- A gyermekemet/gyermekünket a saját közös háztartásunkban neveljük/ egyedül nevelem
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a becsatolt jövedelmemen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem.
……………………, 20………………………………
……………………………… …………………………………
Szülő aláírása Szülő aláírása
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártya) szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely.
A jövedelemszámításkor
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban együtt: vállalkozás) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat, vagy azok másolatát a kérelemhez csatolni kell az alábbiak szerint:
- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást,
- a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló munkáltatói igazolást,
- munkaügyi szerv által folyósított ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolást,
- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről. A kérelmező által benyújtott igazoló szelvény mellé, mely azonosításra törzsszámot mutat, a NYUFIG által kiállított éves elszámoló benyújtása is szükséges.
- vállalkozó esetében az adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről,
- amennyiben a kérelmező vagy a háztartás valamely tagja nem rendelkezik jövedelemmel, akkor az arról szóló nyilatkozat.
Nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Sellyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában fellelhető.
A kérelemhez csatolni kell
A kérelmező és a vele közös háztartásban élők
· személyazonosságot igazoló okmányát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
· születési anyakönyvi kivonat

8. melléklet

K É R E L E M
települési temetési támogatás megállapításához
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!
Kérelmező neve:_________________________________születési neve:___________________
Születési helye: ________________________ideje:_______év_______________hó_______nap
Anyja neve:________________________________ TAJ- szám:
Lakóhely: ___________________________________________helység
_________________________________utca ________szám ______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca ________szám ______ ajtó
Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó (a megfelelő aláhúzandó!)
Családi állapota: Hajadon, Nőtlen, Házas, Élettársi kapcsolatban élő, Elvált, Özvegy, Házastársától különélő (a megfelelő aláhúzandó!)
Állampolgársága:__________________________
Részesül-e a következő pénzben/természetben nyújtott támogatások valamelyikében? (Jelölje X-szel a megfelelő választ!)

Támogatási forma

Igen

Nem

Települési lakásfenntartási támogatás

Települési gyógyszertámogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A kérelem indoklása (létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet leírása):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Az igénylő és a vele egy háztartásban élők adatai

Név,
születési név

Születési hely, idő

Rokonsági fok

Foglalkozás

Havi nettó jövedelem

1

2

3

4

5

Egy főre jutó havi jövedelem: …………………………..Ft/hó. (Ügyintéző tölti ki!)
Támogatási kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:

1. Halotti anyakönyvi kivonatot

2. Temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos számla eredeti példányát.


Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat emelt összegével kell visszafizetni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyi adataimba az önkormányzat képviselő-testületének képviselő tagjai feldolgozás és döntéshozatal céljából beletekinthessenek

Dátum: __________________________
_____________________
Kérelmező aláírása
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

3. A bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártya) szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely.

4. A jövedelemszámításkor

- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban együtt: vállalkozás) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

5. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat, vagy azok másolatát a kérelemhez csatolni kell az alábbiak szerint:

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló munkáltatói igazolást,

- munkaügyi szerv által folyósított ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolást,

- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről. A kérelmező által benyújtott igazoló szelvény mellé, mely azonosításra törzsszámot mutat, a NYUFIG által kiállított éves elszámoló benyújtása is szükséges.

- vállalkozó esetében az adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,

- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről,

- amennyiben a kérelmező vagy a háztartás valamely tagja nem rendelkezik jövedelemmel, akkor az arról szóló nyilatkozat.

Nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Sellyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában fellelhető.

6. A kérelemhez csatolni kell

Kérelmező és a vele közös háztartásban élők:

- személyazonosságot igazoló okmányát

- lakcímkártyáját

- Taj kártyáját

- 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatásról szóló igazolást

- egyedülálló szülő esetén tartásdíjról szóló nyilatkozatot

- halotti anyakönyvi kivonat

- temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos számla eredeti példánya.

9. melléklet

K É R E L E M
társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás megállapításához
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!
Kérelmező neve:_________________________________születési neve:___________________
Születési helye: ________________________ideje:_______év_______________hó_______nap
Anyja neve:_______________________________ TAJ- szám:
Lakóhely: ___________________________________________helység
_________________________________utca ________szám ______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca ________szám ______ ajtó
Családi állapota: Hajadon, Nőtlen, Házas, Élettársi kapcsolatban élő, Elvált, Özvegy, Házastársától különélő (a megfelelő aláhúzandó!)
Állampolgársága:__________________________
Részesül-e a következő pénzben/természetben nyújtott támogatások valamelyikében? (Jelölje X-szel a megfelelő választ!)

Támogatási forma

Igen

Nem

Települési rendszeres lakásfenntartási támogatás

Települési rendszeres gyógyszertámogatás

Rendszeres gyermekvédelmi települési támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A kérelem indoklása (létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet leírása):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az igénylő és a vele egy háztartásban élők adatai

Név,
születési név

Születési hely, idő

Rokonsági fok

Foglalkozás

Havi nettó jövedelem

1

2

3

4

5

6

7

Egy főre jutó havi jövedelem: …………………………..Ft/hó. (Ügyintéző tölti ki!)

Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl.
A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat emelt összegével kell visszafizetni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyi adataimba az önkormányzat képviselő-testületének képviselő tagjai feldolgozás és döntéshozatal céljából beletekinthessenek

Dátum: __________________________
_____________________
Kérelmező aláírása
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártya) szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely.
A jövedelemszámításkor
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban együtt: vállalkozás) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat, vagy azok másolatát a kérelemhez csatolni kell az alábbiak szerint:
- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást,
- a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló munkáltatói igazolást,
- munkaügyi szerv által folyósított ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolást,
- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről. A kérelmező által benyújtott igazoló szelvény mellé, mely azonosításra törzsszámot mutat, a NYUFIG által kiállított éves elszámoló benyújtása is szükséges.
- vállalkozó esetében az adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről,
- amennyiben a kérelmező vagy a háztartás valamely tagja nem rendelkezik jövedelemmel, akkor az arról szóló nyilatkozat.
Nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Sellyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában fellelhető.
A kérelemhez csatolni kell:
A kérelmező és a vele közös háztartásban élők
· személyazonosságot igazoló okmányát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
· egyedülálló szülő esetén tartásdíjról szóló nyilatkozatot.

10. melléklet

Részletfizetési kérelem

I. Személyes adatok:

*Kérelmező neve: ………………………………………………….......................................
*Születési neve: …………………………………………………..........................................
*Lakcíme: ……………………………………………………………………………………
*Anyja neve: …………………………………………………………………………………..
*TAJ száma: ……………………………….. Adóazonosító jele: ……………………………
Postacím (amennyiben nem egyezik a lakcímével): …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefonszám (napközbeni elérhetőség): ……………………………………………………..

II. Kérelem

Kérem, hogy a Csányoszró Község Önkormányzata 6/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 24. § (6) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettség alóli mentesülés iránti, és az (6) bekezdés szerinti részletfizetés iránti kérelmet ……. havi** (maximum 12) pótlékmentes részletfizetést engedélyezzenek.
*** Kérelmemnek helyt adó döntés esetén a jogorvoslati jogomról lemondok. □

III. A részletfizetési kedvezmény feltételei:

A részletfizetési kedvezményben részesülőnek vállalnia kell, hogy a havonta esedékes törlesztőrészletet minden hónap 15. napjáig teljes összegben megfizeti. Bármely részlet megfizetésével való késedelembe esés a részletfizetési kedvezmény megszűnését vonja maga után, és ezzel a fennmaradó tartozás teljes tőke összege és annak Polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamatai is esedékessé válnak.
A késedelmes részletfizetés esetén a kérelmező 8 napon belül írásban benyújtott igazolási kérelemmel élhet, amelyben a késedelemhez vezető okokat és körülményeket elő kell adnia – okirati bizonyítékait másolatban csatolnia kell.
Nyilatkozom, hogy a részletfizetési kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Kelt:_______________,_____(év)_____________(hónap)_____(nap)
……………………………………
kérelmező /meghatalmazott
aláírása
*Az egyértelmű azonosításhoz olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitöltetni!
** Ha nem jelöli meg a kérelmezett részletek számát, vagy 12 hónapot meghaladó futamidőt tüntet fel, akkor 3 havi futamidőre bírálja el.
*** Amennyiben kérelmének helyt adó döntés esetén jogorvoslati jogáról a kérelem benyújtásakor lemondana, kérjük, itt jelölje.
**** Eseti meghatalmazás esetén két tanú által hitelesített meghatalmazást kell csatolni
1

A 7. § g) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 7. § h) pontját a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 9. § (1) bekezdés c) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 5.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 12. § (3) bekezdés b) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 5.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 12. § (3) bekezdés b) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 15. § (1) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 15. § (4) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 17. § (3) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 17. § (4) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 19. § (2) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 19. § (3) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 20. § (1) bekezdés a) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 20. § (1) bekezdés b) pontja a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 20. § (5) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 21. § (3) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 5.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 21. § (3) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 10/A. alcímet (21/A. §-t) a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

19

A 21/A. § (7) bekezdését a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

20

A 22. § (4) bekezdése a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

21

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 11. mellékletet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.