Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 27- 2023. 12. 28

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.12.27.

Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről.

1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. december 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. függelék a 2. melléklethez
Az önkormányzat által ellátott szakfeladatok
Szakfeladat:

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 031030 Közterület rendjének fenntartása

5. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

8. 045120 Út, autópálya építése

9. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

11. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

12. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

13. 064010 Közvilágítás

14. 066010 Zöldterület-kezelés

15. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

16. 072111 Háziorvosi alapellátás

17. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

18. 082044 Könyvtári szolgáltatások

19. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

21. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

22. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

23. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

24. 107052 Házi segítségnyújtás

25. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”