Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 6/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 6/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.25.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (1) bekezdésében, az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontjában, az Szt. 26. § bekezdésében, az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az Szt. 32. § (3) bekezdésében, az Szt. 45. § (1) bekezdésében, az Szt. 45. § (7) bekezdésében, az Szt. 62. § (2) bekezdésében, az Szt. 92. § (1) bekezdésében, az Szt. 92. § (2) bekezdésében, az Szt. 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Eseti és rendszeres települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult ha,)

„a) családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 300 %-át nem haladja meg, vagy
b) egyedül élő és egyedülálló esetén a jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át és
c) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a szociális vetítési alap 20%-át, és”

2. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha a vagyontalan igénylő:]

„a) családjában a havi 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át,
b) egyedül álló, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, és”

(önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.)

3. § (1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület települési gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg arra a gyermekre tekintettel, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, s a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300% át, egyedülálló esetében ezen összeg 400 %-át.”

(2) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési gyermekvédelmi támogatás maximum összege a szociális vetítési alap összegének 80 %-a.”

4. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott beiskolázási keret rendelkezésre állása esetén beiskolázási támogatásban részesíthető az a szülő, aki óvodás, általános, vagy középiskolás, valamint nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek ellátásáról gondoskodik, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át.”

5. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A támogatás mértéke gyermekenként a szociális vetítési alap összegének 150 %-a.

(3) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike a szülés napját megelőzően legalább 1 éves Csányoszró községi állandó lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Csányoszró községben lakjon és a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át.”

6. § (1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Rendkívüli élethelyzetre tekintettel temetéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a vagyontalan személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, ha)

„a) családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének legfeljebb 500 %-a vagy,
b) egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy és egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap összegének 600 %-a.”

(2) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás összege a szociális vetítési alap összegének 150 %-a.”

7. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Társadalmi ünnepekhez kötődő támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át nem haladja meg.”

8. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesülhet, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alapösszegének 400 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő esetén a szociális vetítési alap összegének 500 %-át.”

9. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.