Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásáról

2023.07.01.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

2. § (1) Az önkormányzat - amennyiben az elhagyott hulladék nem önkormányzati területen található - a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul kezdeményezi a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolására tett intézkedést.

(2) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék összegyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik. A település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

(3) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék esetében – a hulladék elhagyó adatainak birtokában – az önkormányzat eljárást kezdeményez az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 3/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.