Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 6/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 12- 2023. 07. 13

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 6/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.07.12.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (1) bekezdésében, az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontjában, az Szt. 26. § bekezdésében, az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az Szt. 32. § (3) bekezdésében, az Szt. 45. § (1) bekezdésében, az Szt. 45. § (7) bekezdésében, az Szt. 62. § (2) bekezdésében, az Szt. 92. § (1) bekezdésében, az Szt. 92. § (2) bekezdésében, az Szt. 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 7. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzbeli települési támogatás formái:)

„g) társadalmi ünnepekhez kötődő települési támogatás”

(2) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(A pénzbeli települési támogatás formái:)

„h) házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás”

2. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„10/A. Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás

21/A. § (1) A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a Csányoszróban lakóhellyel rendelkező, szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett ingatlan tulajdonosa, aki az ingatlant életvitelszerűen használja és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén 180.000 Ft-ot,

b) többszemélyes háztartás esetén 160.000 Ft-ot.

(2) A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás kizárólag még meg nem valósított házi szennyvízhálózat kiépítéséhez igényelhető (11. melléklet)

(3) A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás ugyanazon érdekeltségi egységre csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a tulajdonosok, illetve az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

(4) Egy ingatlan után a házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatására adható támogatás mértéke a kiépített szakasz minden megkezdett folyómétere után 2.000 Ft/m.

(5) (5) A támogatással érintett csatorna hosszát az önkormányzat minden esetben helyszíni felméréssel ellenőrzi.

(6) A támogatás megállapítására a közcsatornára való rákötés kivitelezését követően van lehetőség”

3. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2023. július 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez