Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.28.)önkormányzati rendelete

a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 9/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 29- 2015. 01. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.28.)önkormányzati rendelete

a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 9/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.01.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában leírt jogkörével élve a következőket rendeli el:

1. § A 9/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (6) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az ingatlanhasználó személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.”

2. § . A Rendelet 11. §.-a az alábbi (4) - (6) ponttal egészül ki:

„(4) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele – a közszolgáltatás igénybevételére egész

évben kötelezett ingatlanhasználó számára- a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát – legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 8 munkanappal bezárólag – a közszolgáltató részére írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában – bejelenti a közszolgáltatónak.
Az ingatlan további lakatlansága esetén a szünetelésre vonatkozó igénybejelentés – 8 nappal a szünetelés lejárta előtt – írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában – - megismételhető.

(5) A bejelentés megtételére csak a közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. A bejelentésben foglaltak valódisságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetést visszavonni.

(6) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal faxon, levél vagy e-mail formájába bejelenteni.”

3. § Hatályát veszti a Rendelet 7. § (10) bekezdése.

4. § . A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. január 30. napjával.