Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 11/2008.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01- 2020. 03. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról szóló

11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

  

         

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdésének f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXL. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§  Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ Az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: 520,-Ft/fő/nap


Ebből:

- tízórai           110,-Ft/fő/nap

- ebéd              320,-Ft/fő/nap

- uzsonna          90,-Ft/fő/nap”


2.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ Az általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: 560,-Ft/fő/nap


Ebből:

- tízórai           120,-Ft/fő/nap

- ebéd              340,-Ft/fő/nap

- uzsonna        100,-Ft/fő/nap”


3.§ A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti,

b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete szerinti

melléklet lép.


4.§ E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


              Mester Mihályné                                                                        Csalos Beáta

                polgármester                                                                                 jegyző   

                                                     

A rendeletet a képviselő-testület a 202. február 13.-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2020. február 14-én.                                                                                                                Csalos Beáta

                                                                                                                      jegyző