Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2020. 02. 15- 2020. 12. 16

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1)  Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester és az alpolgármester kivételével  – a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjat állapít meg.

(2) A tiszteletdíj havi összege bruttó 30.000,-Ft.


2.§ A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről a jegyző gondoskodik.


3.§  (1) A képviselő képviselői tevékenységgel összefüggő, általa megelőlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni.

(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.


4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. február 1-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló  10/2010.(X.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Mester Mihályné                                                            Csalos Beáta

                        polgármester                                                                      jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2020. február 13-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2020. február 14-én.                                                                                              Csalos Beáta

                                                                                                   jegyző


Mellékletek