Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.9.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításárólVokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a)    tárgyévi  költségvetési bevételét                                        157.994.287  Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét                                   130.715.528 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                -   Ft-ban,

      ac)  finanszírozási bevételek                                                   27.278.759  Ft-ban,

b)   tárgyévi költségvetési kiadását                                         157.994.287  Ft-ban,

       ba) működési költségvetési kiadását                                    147.233.081  Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                              39.419.796 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok                                        6 170 110  Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                                  43.893.962  Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatása                                              5.108.310  Ft-ban,

- Egyéb elvonások,                                                                   29.393  Ft-ban

- átadott pénzeszköz                                                         52.611.510  Ft-ban,

- Tartalék                                                                                            -  Ft-ban       

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                8.367.439 Ft-ban,

- beruházások előirányzat                                                          -  Ft-ban,

- felújítások előirányzata                                                  565 550 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata                                  7.801.889 Ft-ban

      bc)  finanszírozási kiadások                                                  2.393 767 Ft-ban

állapítja meg.”2.§ (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)       A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)        A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)        A Rendelet 6.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.


3.§ (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4.,5.,és 6. számú melléklete.


(3)    E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Vokány, 2020. július 8.
                          Mester Mihályné                                                   Csalos Beáta

                             polgármester                                                            jegyző

           A rendelet kihirdetve:

(a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán): 2020.július 9.
                                                                                                        Csalos Beáta

                                                                                                             jegyző