Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 30- 2022. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Vokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)[1] A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 144.553.951 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 111.361.089 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét - Ft-ban,
  • ac) finanszírozási bevételét 33.192.862 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 144.553.951 Ft-ban,
  • ba) működési költségvetési kiadását 123.062.029 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.110.465 Ft-ban,
  • bc) finanszírozási kiadását 3.381.457 Ft-ban
 • c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 33.192.862 Ft-ban,
  • ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
 • d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
  • da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
  • db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
 • e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
  • ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
  • eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi

 • a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
 • b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
 • c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
  • ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
  • cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

  hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 5 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021.évben nem tervez.

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet [2]

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Vokány Önkormányzat 2021.I.félévi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcímek:

Eredi előirányzat

Módosítás

I. Módosított előirányzat

Önkorm.működési támogatása

84.536.448

355.716

84.892.164

Átvett p.eszköz OEP-től

6.465.000

-

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól, hiv.-tól

1.043.000

-

1.043.000

Elkülönített állami p.alaptól

8.161.139

8.161.139

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

92.044.448

8.516.855

100.561.303

Gépjárműadó

-

-

-

Iparűzési adó

4.000.000

-

4.000.000

Kommunális adó

3.000.000

-

3.000.000

Adópótlék, bírság

-

154.469

154.469

Közhatalmi bevételek

7.000.000

154.469

7.154.469

Fej.kez.EU-s program/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

250.000

-

250.000

Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése

-

3.381.457

3.381.457

Kamatbevétel

-

-

-

Egyéb működési bevételek/urnahely

13.860

-

13.860

Egyéb működési bevételek

263.860

3.381.457

3.645.317

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

-

33.192.862

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

-

Finanszírozási bevételek

33.192.862

-

33.192.862

-

-

-

Önkorm. bevételei összesen:

132.501.170

12.052.781

144.553.951

Kiadási jogcímek:

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módosított előirányzat

Személyi kiadás

24.494.000

7.949.671

32.443.671

Munkaadókat terhelő járulékok

3.735.000

267.184

4.002.184

Dologi kiadások

27.946.000

-123.013

27.822.987

Ellátottak pénzbeli juttatása

6.900.000

-

6.900.000

Átadott pénzeszköz

51.488.556

404.631

51.893.187

Finanszírozási kiadások

-

3.381.457

3.381.457

Tartalék

-

-

-

Tárgyi eszköz beszerzés

1.389.000

172.851

1.561.851

Felújítások

16.548.614

-

16.548.614

Önkorm. kiadásai összesen:

132.501.170

12.052.781

144.553.951

2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

33.955.707

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

21.595

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

33.977.302

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

260.000

Kapott előlegek

-1.044.440

Pénzmaradvány összesen

33.192.862

3. melléklet [3]

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módosított előirányzat

Tel. önkorm.működési támogatása

21.182.712

-

21.182.712

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

26.727.500

-

26.727.500

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

15.271.680

-

15.271.680

Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám.

19.084.556

-

19.084.556

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

2.270.000

-

2.270.000

Működési célú kiegészítő támogatás

-

355.716

855.716

Átvett p.eszk.OEP-től

6.465.000

-

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól

1.043.000

-

1.043.000

Elkül.állami p.alaptól

-

8.161.139

8.161.139

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

92.044.448

8.516.855

100.561.303

Gépjárműadó

-

-

-

Iparűzési adó

4.000.000

-

4.000.000

Kommunális adó

3.000.000

-

3.000.000

Adópótlék, bírság

-

154.469

154.469

Közhatalmi bevételek

7.000.000

154.469

7.154.469

Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

250.000

-

250.000

Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek

--

3.381.457

3.381.457

Kamatbevétel

-

-

-

Egyéb működési bevételek

13.860

-

13.860

Működési bevételek összesen

263.860

3.381.457

3.645.317

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

-

33.192.862

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

Finanszírozási bevételek

33.192.862

3.381.457

33.192.862

Önkormányzat bevétele összesen:

132.501.170

12.052.781

144.553.951

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

I. Módo-
sított

Zöldterület kezelés

4293000

-

4293000

665000

-

665000

452000

-

452000

5410000

-

5410000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

8523000

-

8523000

1321000

-

1321000

6723000

-307623

6415377

300000

300000

9596051

-

9596051

26163051

-7623

26155428

Város- és
községrend. fea.

-

-

-

-

3960000

-378079

3581921

5152563

156992

5309555

9112563

-221087

8891476

Utak,hidak

3810000

3810000

3810000

3810000

Közvilágítás

4181000

4181000

4181000

4181000

Védőnői fea.

5937000

-

5937000

905000

-

905000

1423000

-

1423000

8265000

-

8265000

Szociális étkeztetés

2611000

-

2611000

405000

405000

66000

271654

337654

-

-

-

3082000

271654

3353654

Műv. házak
fea.

2830000

-

2830000

439000

-

439000

6672000

-15859

6656141

2300000

15859

2315859

12241000

-

12241000

Könyvtár

120000

-

120000

120000

-

120000

Sportfela-datok

221000

221000

221000

221000

Temető fenntartás

300000

300000

-

-

-

121000

-

121000

889000

889000

1310000

-

1310000

Átadott p.e.
óvodának

45812056

-

45812056

45812056

-

45812056

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

100000

100000

100000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

200000

200000

200000

200000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

1091000

-

1091000

1091000

-

1091000

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4285500

4285500

4285500

4285500

Lakásfenntart. tám.

600000

-

600000

600000

-

600000

Átmeneti seg.

202992

202992

6300000

-

6300000

6300000

202992

6502992

Háziorvosi ellátás

197000

-

197000

197000

-

197000

2021.évi előleg norm.áll.tám.

-

3381457

3381457

Tartalék

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

-

-

104631

104631

-

104631

104631

Közfoglalkoztatottak

-

7949671

7949671

-

267184

267184

103902

103902

-

-

-

-

8320757

8320757

Fertőző megbetegedések megelőzése

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormány-zat kiadása
összesen:

24494000

7949671

32443671

3735000

267184

4002184

27946000

-123013

27822987

69000000

-

6900000

51488556

404631

51893187

17937614

172851

18110465

132501170

12052781

144553951

4. melléklet [4]

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás módosításának előirányzata 16.548.614.-Ft

ebből kifizetésre került:

Óvoda fűtés korszerűsítés 5.872.735.-Ft

5. melléklet [5]

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 1.561.851.-Ft

ebből kifizetésre került:

Garázs+alap készítés 691.280.-Ft

Ózongenerátor vásárlás 59,990.-Ft

fűkasza vásárlás 198.999.-Ft

Forgószék vásárlás / 3 db 113.700.-Ft

Kültéri szemétgyűjtő 225.000.-Ft

6. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2021--2022-2023.-2024.évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2021 évre

2022 évre

2023 évre

2024 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

250.000

459.000

468.000

477.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

7.000.000

9900.000

10.100.000

10.300.000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

84.550.308

87.932.000

91.449.000

95.108.000

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül

04

1.043.000

1.085.000

1.130.000

1.174.000

Támogatásértékű működési bevétel

05

6.465.000

6.724.000

6.993.000

7.272.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

33.192.862

13.046.000

13.772.000

14.537.000

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

Személyi juttatások

12

24.494.000

25.474.000

26.493.000

27.552.000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

3.735.000

3.884.000

4.040.000

4.201.000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

27.946.000

29.064.000

30.226.000

31.435.000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

-

-

-

-

Támogatásértékű működési kiadás

16

51.488.556

53.548.000

55.690.000

57.918.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

6.900.000

7.176.000

7.463.000

7.762.000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

114.563.556

119.146.000

123.912.000

128.868.000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

1.389.000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

16.548.614

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

17.937.614

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

7. melléklet

Finanszírozási ütemterv

2021. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvoda és Konyha

4.000.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.812.056

45.812.056

Óvodai Társulás

100.000

100.000

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

-

445.500

-

-

-

-

445.500

-

-

-

-

891.000

Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak

-

-

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

200.000

Német Kulturális Egyesületnek

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

200.000


[1] A 2. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 3. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 4. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] Az 5. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.