Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.16.)önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 17- 2021. 03. 17

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021.(III.16.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításárólVokány Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Vokány polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában  leírt jogkörével élve, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdésének f) pontja alapján az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati  rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:1.§ A Rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 755,-Ft/nap.”


2.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


3.§ A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

               Mester Mihályné                                                                        Csalos Beáta

                  polgármester                                                                                jegyzőKihirdetve a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán): 2021. március 16.                                                                                                                 Csalos Beáta

                                                                                                                      jegyző