Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 24

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.23.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 188.524.314 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 153.975.403 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 34.548.911 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 188.524.314 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 180.769.960 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.908.990-ban,
bc) finanszírozási kiadását 3.845.964 Ft-ban,

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Vokány Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
forintban

Bevételi jogcímek:

Eredeti

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevételek0

-

1.820.000

1.820.000

Iparűzési adó

7.000.000

4.924.324

11.924.324

Kommunális adó

3.000.000

-

3.000.000

Közhatalmi bevételek

-

217.366

217.366

OEP finanszírozás

8.237.000

-3.759.200

4.477.800

Átvett p.eszköz önkorm.-tól

2.484.072

-1.162.072

1.322.000

Átvett p.eszköz közfoglalkoztatásra

-

15.901.501

15.901.501

Szolgáltatások ellenértéke

200.000

1.284.843

1.484.843

Elátási díjak/szoc.étkezés/

-

4.375.065

4.375.065

Tulajdonosi bevételek

-

1.050.000

1.050.000

Saját bevétel összesen:

20.921.072

24.0651.827

45.572.899

Önk.költségvetési támogatása

96.134.112

2.282.273

98.416.385

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz

-

9.986.119

9.986.119

Felhalmozási bevétel

-

9.986.119

9.986.119

Elõzõ évi pénzmaradvány

34.548.911

-

34.548.911

Önkorm. bevételei összesen:

151.604.095

36.920.219

188.524.314

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

29.075.000

8.543.963

37.618.963

Munkaadókat terhelõ járulékok

3.643.000

644.973

4.287.973

Dologi kiadás

40.951.875

13.221.465

54.173.340

Egyéb szociális kiadások

12.146.000

-3.702.902

8.443.098

Átadott pénzeszköz

64.264.220

11.982.366

76.246.586

Felhalmozási kiadás

1.524.000

2.294.990

3.818.990

Felújítás

-

90.000

90.000

Tartalék

-

-

-

Finanszírozási kiadások

3.845.364

3.845.364

Önkorm. kiadásai összesen:

151.604.095

36.920.219

188.524.314

2. melléklet a 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatai

1. Bevételek

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosítás

Módosított

Ft-ban

Ft-ban

Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

4.492.918

-

4.492.918

Közvilágítás

4.625.319

-

4.625.319

Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása

1.363.710

-

1.363.710

Közutak fennt.támogatása

2.797.668

-

2.797.668

Egyéb önkorm.fea.támogatása

9.592.178

-

9.592.178

Lakott külter.kapcs.kiegészítés

63.003

-

63.003

Óvoda támogatása

30.240.230

-

30.240.230

Polgárm.illetm.tám.

3.915.653

-

3.915.653

KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS

510.000

-

510.000

Szociális étkeztetés

2.804.780

-

2.804.780

Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása

12.146.000

-

12.146.000

Gyermekétkezt.támogatása

21.312.653

-

21.312.653

Könyvtári,közművelődési támogatás

2.270.000

282.023

2.552.023

Kiegészítő tám./tüzifa/

-

2.000.250

2.000.250

Normatív állami támogatás összesen:

96.134.112

2.282.273

98.416.385

Kommunális adó

3.000.000

-

3.000.000

Iparűzési adó

7.000.000

4.924.324

11.924.324

Közhatalmi bevételek

-

217.366

217.366

Egyéb működési bevételek

-

1.820.000

1.820.000

Szolgált.ellnértéke

200.000

1.284.843

1.484.843

Ellátási díj/szoc.étkezés

-

4.375.065

4.375.065

Tulajdonosi bevétel/viziközmű/

-

1.050.000

1.050.000

Működésre átvett p.eszk.OEP-től

8.237.000

-3.759.200

4.477.800

Átvett p.eszköz önkorm.

2.484.072

-1.162.072

1.322.000

Átvett p.eszköz közfogl.tám.

-

15.901.501

15.901.501

Egyéb felhalm.célú átvett p.eszköz

-

9.986.119

9.986.119

Előző évi pénzmaradvány

34.548.911

-

34.548.911

Önkormányzat bevétele összesen:

151.604.095

36.920.219

188.524.314

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, pénzbeli juttatása

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

5050000

-

5050000

657000

-

657000

452000

-

452000

6159000

-

6159000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

11468000

-

11468000

1406000

-

1406000

12379875

1720000

14099875

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25253875

1720000

26973875

Város- és
községrend. fea.

168996

168996

3510

3510

6769000

841949

7610949

-

129990

129990

6769000

1144445

7913445

Utak,hidak

2798000

90000

2888000

90000

90000

2798000

90000

2888000

Közvilágítás

5135000

1200000

6335000

5135000

1200000

6355000

Védőnői fea.

8311000

-

8311000

1054000

-

1054000

1545000

-

1545000

-

-

-

10910000

-

10910000

Szociális étkeztetés

-

-

-

-

-

-

2805000

4395978

7200978

-

-

-

2805000

4395978

7200978

Művelődi ház

4046000

-

4046000

526000

-

526000

3362000

-

3362000

-

2165000

2165000

12379000

21650000

14544000

Könyvtár

600000

-

600000

-

-

-

600000

-

600000

Sportfela-datok

259000

-

259000

259000

-

259000

Temető fenntartás

300000

300000

-

-

-

132000

-

132000

1524000-

-

1524000

1956000

-

1956000

Átadott p.e.
óvodának

54670742

-

54670742

54670742

-

54670742

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

61478

-

61478

61478

-

61478

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek,iskola

-

-

-

-

-

-

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

3200000

-

3200000

3200000

-

3200000

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4271000

-

4271000

4271000

-

4271000

Lakásfenntart. tám.

576000

-

576000

576000

-

576000

Átmeneti seg.

-

-

11570000

-3702902-

7867098

-

-

11570000

-3702902

7867098

Háziorvosi ellátás

170000

-

170000

-

-

170000

-

170000

2022.évi előleg

-

3845364

3845364

Tartalék

-

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

-

-

2061000

-

2061000

2061000

-

2061000

Közfoglalkoztatottak

-

8374967

8374967

-

641463

641463

946270

946270

-

-

-

-

9962700

9962700

Viziközmű kiadás

1050000

1050000

1050000

1050000

Önkormány-zat kiadása
összesen:

29175000

8543963

37718963

3643000

644973

4287973

36406875

10244197

46651072

12146000

-3702902

8443098

64264220

11982366

76246586

1524000

2384990

3908990

151604095

36920219

188524314

3. melléklet a 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások

1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata: 3.818.990.-Ft

ebből kifizetésre került:

1.1. Fűnyíró 85.500.-Ft

1.2. Fűnyíró 85.500.-Ft

1.3. Klíma műv.házba 2.165.000.-Ft

1.4. Sövény nyíró 129.990.-Ft

1.5. Hinták/2 db/ 85.900.-Ft”