Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.30.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 204.445.672 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 159.910.642 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 9.986.119 Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 34.548.911 Ft-ban,

b)2 tárgyévi költségvetési kiadását 204.445.672-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 196.900.666 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.699.642 Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását 3.845.364 Ft-ban,

c)3 előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 34.548.911 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) általános tartalékát 0 Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 5 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 10/C. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez.

15. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételi jogcímek:

Eredeti

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevételek

-

573.337

573.337

Iparűzési adó

7.000.000

4.924.324

11.924.324

Kommunális adó

3.000.000

-306.921

2.693.079

Közhatalmi bevételek

-

217.366

217.366

OEP finanszírozás

8.237.000

-3.759.200

4.477.800

Átvett p.eszköz önkorm.-tól

2.484.072

-971.632

1.512.440

Átvett p.eszköz közfoglalkoztatásra

-

12.553.178

12.553.178

Szolgáltatások ellenértéke

200.000

5.039.876

5.239.876

Elátási díjak/szoc.étkezés/

-

5.286.385

5.286.385

Tulajdonosi bevételek

-

1.050.000

1.050.000

Kamatbevétel

-

36

36

Saját bevétel összesen:

20.921.072

24.606.749

45.527.821

Önk.költségvetési támogatása

96.134.112

14.177.965

110.312.077

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz

-

9.986.119

9.986.119

Felhalmozási bevétel

-

9.986.119

9.986.119

Elõzõ évi pénzmaradvány

34.548.911

-

34.548.911

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

4.070.744

4.070.744

Önkorm. bevételei összesen:

151.604.095

52.841.577

204.445.672

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

29.075.000

7.373.802

36.448.802

Munkaadókat terhelõ járulékok

3.643.000

-7.631

3.635.369

Dologi kiadás

40.951.875

4.830.804

45.782.679

Egyéb szociális kiadások

12.146.000

-7237.032

4.908.968

Átadott pénzeszköz

64.264.220

41.860.628

106.124.848

Felhalmozási kiadás

1.524.000

1.621.051

3.145.051

Felújítás

-

554.591

554.591

Tartalék

-

-

-

Finanszírozási kiadások

3.845.364

3.845.364

Önkorm. kiadásai összesen:

151.604.095

52.841.577

204.445.672

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány (Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege5

34.986.065

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

81.165

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen6

35.067.230

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

260.000

Kapott előlegek

-778.319

Pénzmaradvány összesen7

34.548.911

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Az önkormányzat működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatai

1. Bevételek

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosítás

Módosított

Ft-ban

Ft-ban

Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

4.492.918

-

4.492.918

Közvilágítás

4.625.319

-

4.625.319

Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása

1.363.710

-

1.363.710

Közutak fennt.támogatása

2.797.668

-

2.797.668

Egyéb önkorm.fea.támogatása

9.592.178

-

9.592.178

Lakott külter.kapcs.kiegészítés

63.003

-

63.003

Óvoda támogatása

30.240.230

4.832.410

35.072.640

Polgárm.illetm.tám.

3.915.653

-

3.915.653

KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS

510.000

-

510.000

Szociális étkeztetés

2.804.780

-

2.804.780

Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása

12.146.000

220.400

12.366.400

Gyermekétkezt.támogatása

21.312.653

4.038.676

25.351.329

Könyvtári,közművelődési támogatás

2.270.000

1.087.928

3.357.928

Kiegészítő tám./tüzifa/

-

2.000.250

2.000.250

Elszámolásból származó bevételek

-

1.998.301

1.998.301

Normatív állami támogatás összesen:

96.134.112

14.177.965

110.312.077

Kommunális adó

3.000.000

-306.921

2.693.079

Iparűzési adó

7.000.000

4.924.324

11.924.324

Közhatalmi bevételek

-

217.366

217.366

Egyéb működési bevételek

-

573.337

573.337

Szolgált.ellnértéke

200.000

5.039.+876

5.239.876

Ellátási díj/szoc.étkezés

-

5.286.385

5.286.385

Tulajdonosi bevétel/viziközmű/

-

1.050.000

1.050.000

Működésre átvett p.eszk.OEP-től

8.237.000

-3.759.200

4.477.800

Átvett p.eszköz önkorm.

2.484.072

-971.632

1.512.440

Átvett p.eszköz közfogl.tám.

-

12.553.178

12.553.178

Egyéb felhalm.célú átvett p.eszköz

-

9.986.119

9.986.119

Előző évi pénzmaradvány

34.548.911

-

34.548.911

Kamatbevétel

-

36

36

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

4.070.744

4.070.744

Önkormányzat bevétele összesen:

151.604.095

52.841.577

204.445.672

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

5050000

320717

5370717

657000

474862

1131862

452000

-403375

48.625

6159000

392204

6551204

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

11468000

-315611

11152389

1406000

-1087892

318108

12379875

-3843310

8536565

-

-

-

-

-

-

-

-

27314875

-7307813

20007062

Város- és
községrend. fea.

173992

173992

3510

3510

6769000

1560949

8329949

-

300990

300990

6769000

2039441

8808441

Utak,hidak

2798000

-103999

2694001

554591

554591

2798000

450592

3248592

Közvilágítás

5135000

634931

5769931

5135000

634931

5769931

Védőnői fea.

8211000

-4091663

4119337

1054000

-526802

527198

1545000

-787922

757078

-

-

-

10810000

-5406387

5403613

Szociális étkeztetés

-

56885

56885

-

9657

9657

2805000

3224185

6029185

-

-

-

34590

34590

2805000

3325317

6130317

Művelődi ház

4046000

125967

4171967

526000

44206

564512

7807000

-5508755

2298245

-

2707571

2707571

12329506

-2631011

9698495

Könyvtár

700000

5858

694142

-

-

-

700000

5858

694142

Sportfeladatok

259000

247640

506640

259000

247640

506640

Temető fenntartás

300000

300000

-

-

-

132000

260399

392399

1524000

-

-

1956000

1263601

692399

Átadott p.e.
óvodának

54670742

3979591

58650333

54670742

3979591

58650333

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

33315

133315

100000

33315

133315

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek,

200000

-

200000

200000

-

200000

Átadott p.eszköz Német nemzetiségi önkorm.-nak

200000

1700000

1900000

200000

1700000

1900000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

2546978

-378325

2168653

2546978

-378325

2168653

Átadott p.eszk polgárőrségnek

200.000

-

200.000

200000

-

200000

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4285500

-14000

4271500

4285500

-14000

4271500

Lakásfenntart. tám.

576000

71000

647000

576000

71000

647000

Átmeneti seg.

6796495

6796495

11570000

-7358032

4211968

-

-

11570000

-561537

11008463

Háziorvosi ellátás

170000

169234

339234

-

-

170000

169234

339234

2023.évi előleg norm.áll.tám.

-

3845364

3845364

Tartalék

-

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

-

-

2061000

-210809

1850191

2061000

-210809

1850191

Közfoglalkoztatottak

-

11103515

11103515

-

1074828

1074828

1317403

1317403

-

101900-

101900

-

13597646

13597646

Viziközmű kiadás

1050000

1050000

1050000

1050000

Önkormány-zat kiadása
összesen:

29075000

7373802

36448802

3643000

-7631

3635369

40951875

4830804

45782679

12146000

7287032

4908968

64264220

41860628

106124848

1524000

2175642

3699642

151604095

52841577

204445672

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítási előirányzata: nincs

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Felhalmozások

1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási,felújítási előirányzata: 3.699.642.-Ft

ebből kifizetésre került:

1.1. Fűnyíró 85.500.-Ft

1.2. Fűnyíró 85.500.-Ft

1.3. Klíma műv.házba 2.165.000.-Ft

1.4. Sövény nyíró 129.990.-Ft

1.5. Hinták/2 db/ 85.900.-Ft

1.6. lépcsős molnárkocsi 46.971.-Ft

1.7. hősugárzó 41.190.-Ft

1.8. Klíma /műv.házba/ 505.000.-Ft

1.9. Járda felújítás műszaki tervezése 90.000.-Ft

1.10.Járda felújítás pály.elkészítése 464.591.-Ft

6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

Megnevezés

Sor-szám

2023 évre

2024 évre

2025 évre

2026 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)10

01

200.000

459.000

468.000

477.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

10.000.000

10500000

11025000

11600000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

96.134.112

99990000

104990000

110240000

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül

04

3.064.000

2010000

2110000

2215000

Támogatásértékű működési bevétel11

05

7.657.072

8250000

8250000

82700000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele12

10

34.548.911

13.046.000

13.772.000

14.537.000

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)13

11

151.604.095

134255000

140615000

147339000

Személyi juttatások

12

29.175.000

30744000

32280000

33895000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

3.643.000

3736000

3920000

4120000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

36.406.875

23575000

24750000

25990000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

-

-

-

-

Támogatásértékű működési kiadás

16

62.203.220

80560000

84590000

88810000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

12.146.000

6430000

6750000

7090000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Egyéb elvonások,befizetések

22

2.061.000

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

145635095

145045000

151290000

159905000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

5.969.000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

5.969.000

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

151.604.095

279300000

291905000

307244000

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

151.604.095

279300000

291905000

307244000

7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvoda és Konyha

4.000.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.670.742

54.670.742

Óvodai Társulás

100.000

100.000

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

-

451.500

-

-

-

-

451.500

-

-

-

-

903.000

Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

200.000

Mecsek-Dráva

75000

75000

150.000

Polgárőrség

200000

200.000

Űjpetrei Közös Hivatal

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

97.000

1.747.000

1

A 2. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. mellékletben foglalt táblázat „- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. mellékletben foglalt táblázat „- Pénzkészlet összesen” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Pénzmaradvány összesen” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Támogatásértékű működési bevétel” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú bevételek összesen (01+....+10)” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.