Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 23

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.23.

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.) 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet II. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. Fejezet

Pénzbeli ellátások”

2. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„5/A. Időskorúak támogatása

14/A. § A képviselő-testület a vokányi állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a lakcímen élő 60 év feletti személyek részére pénzbeli támogatást nyújthat az idősek hónapja alkalmából. A támogatáshoz szükséges fedezetet a képviselő-testület a tárgyévben a szociális előirányzatok között tervezi meg a költségvetésről szóló rendeletben.”

3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„5/B. Adventi támogatás

14/B. § A képviselő-testület a vokányi állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a lakcímen élő személyek részére pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatáshoz szükséges fedezetet a képviselő-testület a tárgyévben a szociális előirányzatok között tervezi meg a költségvetésről szóló rendeletben.”

4. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„8/A. Tartós élelmiszercsomag

17/A. § (1) A képviselő-testület természetbeni hozzájárulásként - élelmiszercsomag formájában - élelmiszer adományt oszthat. Az élelmiszer adományokhoz szükséges fedezetet a képviselő-testület a tárgy évben a szociális előirányzatok között tervezi meg a költségvetésről szóló rendeletben.

(2) Élelmiszercsomagban a településen állandó lakcímmel rendelkező és azon életvitelszerűen tartózkodó személy részesülhet.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.