Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (VIII.1.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2014. 08. 01- 2014. 09. 30

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

9/2014. (VIII.1.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról


Csákberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény  92.§. (1) bekezdése valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. §. /2/ bekezdés e. pontjában kapott feladatkörében az önkormányzat által a Vértesalja Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Vértesalja Óvodában, valamint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Móri Járási Tankerület fenntartásában működő Csákberényi Általános Iskola , és a Vértesalja Önkormányzati  Társulás által biztosított a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Az  óvodába beiratkozott gyermekek részére biztosított étkeztetés díja:

nyersanyag ktg.            ÁFA                térítési díj

                (háromszori étkezés: tízórai,ebéd,uzsonna )   384     96                   480,- Ft

2.§ Az általános iskola tanulói részére biztosított étkeztetés díja:                                  

nyersanyag ktg.            ÁFA                térítési díj

                 (háromszori étkezés: tízórai,ebéd,uzsonna )  384            96            480,- Ft                 menza                                                             296            74                    370,- Ft

3.§ A szociális étkeztetés intézményi  térítési díja:

             nyersanyag ktg.     rezsi           ÁFA                térítési díj

            ebéd                                        290              174          116                  580,- Ft


4.§ Az alkalmazotti étkezés térítési díja:

          (1) Alkalmazotti (önkormányzati dolgozók, helyi óvodában és iskolában  

               foglalkoztatott közalkalmazottak, közös hivatal köztisztviselői és a Vértesalja

               Önkormányzati Társulás alkalmazottai)

               étkezés térítési díja havi 40 adagig:

             nyersanyag ktg.     rezsi           ÁFA                térítési díj

                        ebéd                                       295                 0            80                  375,- Ft

         (2) 40 adag felett

             nyersanyag ktg.     rezsi           ÁFA                térítési díj

                        ebéd                                       300               180          120                 600,- Ft 

5.§  Vendég  étkezők térítési díja:

             nyersanyag ktg.     rezsi           ÁFA                térítési díj

                        ebéd                                       300               180          120                 600,- Ft

6.§ Az ebéd házhoz szállítás díja: 100,- Ft + ÁFA

7.§ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját 640 Ft/óra mértékben állapítja meg.

8.§  A házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján a hatáskörrel rendelkező Társulás gesztor önkormányzat polgármestere határozatban állapítja meg, figyelembe véve az ellátott jövedelmét


9.§ Nem kell térítési díjat fizetni annak a szociális étkeztetésben és/vagy Házi  segítségnyújtásban  részesülő kérelmezőnek, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

10.§ A személyi térítési díj a 3. § és  a 7. § -ban  meghatározott összeghez képest csökkenthető a rendelet 1. mellékletében meghatározott jövedelmi határok szerint. 

11. § (1) Ez a rendelet  2014. augusztus  1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2011.(X. 01.) önkormányzati rendelete

Dr. Vécsei László Vilmos                                                                         Kovácsné Szabó Erika

        polgármester                                                                                          jegyző
Mellékletek