Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. §  (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Csákberény község közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1.§ (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.


A talajterhelési díj megállapítása


2. § (1) A talajterhelési díjat kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.


Az átalány megállapításának szempontjai


3. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

Igazoltan elszállított szennyvíz


4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.A talajterhelési díj bevallása


5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét e rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési, nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Csákberény Község jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti.


Díjkedvezmények és mentességek esetei


6. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki

a.)  építtető telektulajdonos a lakóépület használatba vételi engedélye kiadásáig ,

b.) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt- a rákötés évében

c.)  a rendelkezésre álló  közcsatornára csak házi átemelő kiépítése után tud rácsatlakozni

d.) beépítetlen ingatlanán kizárólag kerti csapot üzemeltet

(2) A mentességre való jogosultságot 

a.) 6.§ (1) bekezdés a.) pontja esetében jogerős építési engedéllyel

b.) 6.§ (1) bekezdés b.)- d.) pontja esetén a közcsatorna üzemeltetője által kiállított igazolással kell igazolniEljárási szabályok


7. § Kibocsátó a mentességek igénybevételére való jogosultságáról a bevallással egyidejűleg e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, az abban meghatározott igazolások csatolásával nyilatkozik.


A talajterhelési díj befizetése


8. § Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással Csákberény Község Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számla megnevezésű 10401017-00027890-00000002 számú számlájára fizeti be.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás


9. § (1) Csákberény Község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,

b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,

c) vízfogyasztásukról,

d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek

ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Csákberény Község jegyzőjének.

(2) Csákberény Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Csákberény Község jegyzőjének.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.


A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés


10. § Csákberény Község jegyzője a kibocsátok által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.


Hatálybalépés


11. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 19 /2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet.

                             …………………………..                                          ……………………………

                         Dr Vécsei László Vilmos                                    Kovácsné Szabó Erika                

                                      polgármester                                                       jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem:Csákberény, 2015. november 27.
                                                                                                           ………………….

                                                                                                     Kovácsné Szabó Erika

                                                                                                                 jegyző