Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 12. 01

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el: 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa, fogalom-meghatározások


1.§ (1) Csákberény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Csákberény Község közigazgatási területén „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik.


(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Csákberény Község közigazgatási területének határaival.


(3) Ez a rendelet a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és Csákberény Község közigazgatási területén minden olyan közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: Ingatlantulajdonos) terjed ki.


(4) E rendelet alkalmazásában,

 a) szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató   felé tett írásbeli bejelentése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.

 b) üdülőingatlan: „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott ingatlan.

 c) életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, például rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, mint például az étkezés, főzés, mosás, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

2. Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a Közszolgáltató működési területe


2.§ (1) Csákberény közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésre kizárólagosan a Pataki Lajos, Csákberény, Petőfi u. 32. szám alatti telephellyel működő vállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, a Csákberény Községi Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Mór Város Önkormányzat tulajdonában lévő, a FEJÉRVÍZ Zrt. által üzemeltetett, Mór, Velegi u. 1073/1 hrsz. szám alatti szennyvíztisztító telepre köteles elhelyezni.


(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a 2014. július 01. napjától 2023. december 31. napjáig látja el


(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési területen látja el.

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei


3.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló kormányrendeletben, valamint „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően annak elszállításáról Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben meghatározott közszolgáltatás díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni.


(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről közszolgáltatáson kívül, vízügyi hatósági engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező, egyedi szakszerű közműpótló berendezés útján gondoskodik, köteles erről a tényről, annak bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt Közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást igénybe venni.


4.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-mailban történik a Közszolgáltató telephelyén. A bejelentéskor a Közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját, mely legfeljebb 3 órás időintervallumot tartalmaz, az ingatlantulajdonos részére megjelölni, az időpontváltozást köteles az ingatlan-tulajdonossal 24 órával korábban közölni. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni

5.§ A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll.

6. § A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei:

a)    a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, melyen legalább a telefonos elérhetőségét feltünteti, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján tájékoztatja,

b)   a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,

c)    a Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű fogadása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében telephelyén Csákberény, Petőfi S. u. 32. szám alatt minden hónap utolsó keddjén 16-18 óráig ügyfélfogadást tart.

d)   a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat,

e)    a közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.

7.§ (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon történik. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek a díjtételeit és azok legmagasabb összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 


(2) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos kéttényezős közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek legmagasabb egységnyi díját az 1. melléklet tartalmazza.


8.§ Az alapdíj a Vgt. 44/D.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj. 

9.§ (1) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.


(2) Az ürítési díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő alapján kell megállapítani.


(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (1) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni

10.§ A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az igénybevevő ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni. 

11.§ (1) Az igénybevevő ingatlantulajdonos köteles az ürítésre vonatkozó közszolgáltatás díját

az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján, a helyszínen megfizetni.


(2) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében, az első ürítési díj megfizetésével egyidejűleg a helyszínen készpénzben köteles megfizetni.

12.§ A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól” szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. §-a, 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni. 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés


13.§ (1) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését.


(2) Az ingatlantulajdonossal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:

 1. a Közszolgáltató azonosító adatait,
 2. az ingatlantulajdonos adatait:
 3. a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát,
 4. a természetes személy ingatlantulajdonos a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét,
 5. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
 6. a teljesítés helyét, a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,
 7. a felek jogait és kötelezettségeit,
 8. a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének módját,
 9. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
 10. szerződéskötés helyét, idejét
 11. szerződő felek aláírását.


(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint az 5.§-ban foglaltak szerint jön létre. 

5. Kedvezmények, mentességek


14.§ Csákberényi Községi Önkormányzat az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt, mentességet nem állapít meg.


6. Az ingatlantulajdonos részéről történő szüneteltetés, az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


15.§ (1) A szüneteltetés alkalmanként legfeljebb hat hónap időtartamra kérhető. A kérelem korlátlan alkalommal megismételhető.


(2) A szüneteltetés feltételei:

 1. a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes közszolgáltatási szerződés álljon fenn, és
 2. a szüneteltetéssel érintett ingatlan lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan, üdülőingatlan, vagy üdülőként használt, de nem akként bejegyzett ingatlan.


(3) Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét a kérelmező ingatlantulajdonosnak kell igazolnia, a települési önkormányzat által kiállított erre vonatkozó igazolás alapján.


(4) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon kell a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak be. A nyomtatványhoz mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.


(5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlantulajdonos köteles a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Közszolgáltatónál változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.


(6) Ezen címben nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.


(7) Az üdülőingatlan ingatlantulajdonosa április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn.


(8) Ha az üdülőingatlan ingatlantulajdonosa egész évben életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban, úgy kérelmére egész évben jogosult a közszolgáltatás igénybevételére, és köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása után az egész évre vonatkozó díj megfizetésére.


7. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


16.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlantulajdonosnak a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait.


(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.


(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.


(4) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra.


(5) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.


(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja.

8. Változás bejelentési eljárás és ellenőrzés


17.§ (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen a nyújtott kedvezménnyel, vagy igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor az érintett ingatlan ingatlantulajdonosa köteles azt, a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 3. mellékletében meghatározott nyomtatványon történik.


(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlantulajdonos köteles megfizetni.


(4) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén (az ingatlantulajdonost a Közszolgáltató bejelentése alapján a vízügyi hatóság a Vgt. 44/J.§ (1) bekezdésében meghatározott esetben a Korm. rendelet 18. §-a szerinti bírsággal sújtja) a Vgt. 44/J. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


18.§ (1) A közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait, valamint a Közszolgáltató évente a Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja szerinti adatszolgáltatását.


(2) Ha a települési önkormányzat jegyzője a jogszabályban és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaktól eltérést tapasztal, úgy köteles a Vgt. 44/J. §-ban foglalt eljárást a vízügyi hatóságnál kezdeményezni. 

9. Záró rendelkezések


19.§ (1) Ez a rendelet 2015. december 1-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 7/2014. (VI.15.) önkormányzati rendelet.
Csákberény, 2015. november 25.


                                

                    Dr. Vécsei László                                            Kovácsné Szabó Erika

                        polgármester                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve:

2015. november 27.

                                                                                            Kovácsné Szabó Erika

                                                                                                         jegyző