Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XI.21.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2019. 02. 06- 2022. 12. 31

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XI.21.) önkormányzati rendelete

a telekadóról1

2019.02.06.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére, határozatlan időtartamra, telekadó elnevezésű helyi adót vezet be.

2. § Jelen rendelet alkalmazásában:

1. önkormányzat illetékességi területe: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 1. pontjában meghatározott fogalom,

2. ingatlantulajdonos: a Htv. 52. § 7. pontjában meghatározott tulajdonos,

3. telek: a Htv. 52. § 16. pontjában meghatározott fogalom.

2. Adókötelezettség

3. § Telekadó fizetési kötelezettség terheli azokat a Htv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott belterületi telek tulajdonosokat.

4. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe, mértéke 20,-Ft/m2.

3. Adókedvezmény, adómentesség

5. § (1) Mentesül a telekadó megfizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki belterületi telek adótárgya tekintetében magánszemély kommunális adóját köteles fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség kizárólag az adott telek tekintetében illeti meg az adóalanyt.

6. § (1) Mentesül a telekadó megfizetése alól az ingatlantulajdonos,

a) akinek tulajdonát képező belterületi telkén vállalkozási célt szolgáló épület, vagy lakóépület áll,

b) aki az adott telekre vonatkozóan jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

c) akinek a tulajdonát képező telek építési tilalom alatt áll, a tilalom időtartamára,

d) akinek a tulajdonát képező telekre a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 1/2004. (I.14.) önkormányzati rendeletnek, vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet szabályainak megfelelően építeni nem lehet,

e) akinek a tulajdonát képező telek közterület-csatlakozással nem rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség kizárólag az adott telek tekintetében illeti meg az adóalanyt az épület használatbavételi engedélye, vagy az építési engedély jogerőre emelkedését követő év január 1. napjával kezdődő hatállyal.

(3) Amennyiben az építési engedély jogerőre emelkedését követő három évben az épületre vonatkozó jogerős használatbavételi engedély kiadására nem kerül sor, a telekadó 3 évre visszamenőleg, egy összegben kivethető.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.