Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2004 (I.14.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Hatályos: 2023. 11. 28

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2004 (I.14.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

2023.11.28.

Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6. § 3. bek. a) pontjában illetve a 7. § 3 bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.

I. Fejezet

Általános előírások

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed a település egész közigazgatási területére.1

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak e rendelet alkalmazásával szabad.

(3) A rendelet területi és tárgyi hatálya minden természetes-, jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra kiterjed, azaz az előbb említettekre nézve a rendelet kötelező előírásokat tartalmaz.

(4)2 A szabályzathoz tartozó Szabályozási terv annak részét képezi, a szabályzatot és a terveket együtt kell alkalmazni. Az 1. melléklet az alábbiakat tartalmazza:

a) Szabályozási terv teljes közigazgatási terület,

b) Szabályozási terv külterület 3.,

c) Szabályozási terv külterület 4.,

d) Szabályozási terv fedvényterv, külterület, Country Club és Dózsa György utca,

e) Szabályozási terv fedvényterv, külterület, bányaterület,

f) Szabályozási terv fedvényterv, külterület, iparterület.

(5) A község területén (kül- belterületen egyaránt) területet felhasználni, építési és más telket alakítani és beépíteni csak a Szabályozási terv előírásainak megfelelően szabad. Ennek során, belterületen biztosítani kell a közterületi közvetlen megközelítés lehetőségét, valamint az épület (építmény) használatához (működéséhez) szükséges közműveket. (ivóvíz, elektromos energia, gázvezeték, szenny- és csapadékvíz elvezetés, távközlési vezeték rákötésére való csatlakozás.)

2. § [A szabályozás kötelező elemei]

(1) A szabályozási terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani

a) szabályozási vonalat

b) a különböző övezeteket elválasztó határvonalat

c) az övezeti jellemzőket

d) az építési hely területét

(2) A kötelező erejű elemek módosítása a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

3. § [Engedélyhez kötött munkák]

Építési engedélyhez kötött építési munkákat az érvényben lévő vonatkozó jogszabály tartalmazza.

II. Fejezet

Település szerkezet, terület felhasználása

4. § [Igazgatási terület közigazgatási megosztásának változása]

(1) Az érvényes határ nyomvonalának módosításáról a szabályozási tervnek és jelen előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

(2)3

5. § [Igazgatási terület beépítésre szánt területe]

(1) Lakóterületek

(1a) Falusi lakóterületek (LF): Az övezetbe legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lakóépületek, a mező- erdőgazdaság építményei, továbbá a helyi lakosságot szolgáltató, nem zavaró hatású kereskedelmi szolgáltató és kézműipari építmények helyezhetők el, oldalhatáron álló beépítési módban. Előkert a meglevő utcákban a kialakult, új útnyitások esetében 5,0 m lehet.

a) Lf 1. A telek területe min. 1000 m2, legnagyobb beépítettsége 30 %.4 A beépítési mód oldalhatáron álló, az előkert a kialakult szerint. A megengedett legnagyobb épület magasság 4,5 m lehet.

- 512 hrsz-ú út—István út—belterületi határ-Dózsa György út által határolt terület

- belterületi határ-566 hrsz-ú út—tervezett nyugati oldala—belterületi határ által határolt tömb

- a község nyugati oldalán tervezett új lakóterület

- 108 hrsz-ú út- tervezett út nyugati oldala—Bajcsy-Zsilinszky út által határolt terület

- Bajcsy-Zsilinszky út—belterületi határ—Marsbarth út keleti oldala által határolt tömb

- 0107/1-6 HRSZ-ú földrészletek (tervezett új lakóterület)5

b) Lf 2. A telek legkisebb területe 800 m2, maximális beépítettsége 30 %, a megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 m.6 Előkert 5,0 m beépítési mód oldalhatáron álló, illetve a kialakult állapot szerint.

- Temető déli határa- Bajcsy-Zsilinszky út —0160 hrsz-ú út- Petőfi Sándor út

- Belterületi határ- tervezett út nyugati oldala-108 hrsz-ú út-Bajcsy-Zsilinszky út által határolt terület

- 601 hrsz-úttól keletre fekvő terület

- Vértes úttól keletre fekvő terület

- Merán park-Marsbarth út- Rákóczi Ferenc út-Hősök tere által határolt terület

- Hősök tere nyugati oldala-354 hrsz-ú út — ipar terület által határolt terület

- 354 hrsz-ú út — Hősök tere — Rákóczi út által határolt terület

- a 352 HRSZ-ú területből a 354 HRSZ-ú útról megközelíthető terület7

c) Lf 3. A legkisebb telekterület 700 m2, a legnagyobb beépíthetőség 30%. Beépítési mód oldalhatáron álló, legnagyobb építménymagasság 4,5 m.

- Belterületi határ-tervezett út nyugati oldala-512 hrsz-ú út-Dózsa György út keleti oldala által határolt terület.

- Belterületi határ — István út nyugati oldala- 512 hrsz-út északi oldala — tervezett út keleti oldala által határolt terület

- Belterületi határ-Dózsa György út nyugati oldala-belterületi határ-tervezett út keleti oldala által határolt terület

- 604 hrsz-ú út- belterületi határ- Bajcsy-Zsilinszky út által határolt terület

- Rákóczi Ferenc út-Marsbarth út- belterületi határ által határolt tömb

- Rákóczi Ferenc út- Ady Endre út- belterületi határ- Marsbarth út által határolt terület

d) Lf 4. A legkisebb telekterület 600 m2, a legnagyobb beépíthetőség 30%. A beépítési mód oldalhatáron álló, a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m.

- 503/9 hrsz-ú út- tervezett út- István út által határolt tömb.

- Belterületi határ-Petőfi út nyugati oldala- tervezett út — tervezett út nyugati oldala által határolt terület

- 160 hrsz-ú út — Bajcsy-Zsilinszky út- Jókai köz Petőfi út által határolt terület

- Jókai köz — Bajcsy-Zsilinszky út - Táncsics út által határolt tömb

- Tervezett út-Petőfi út nyugati oldala - Szikszai út-István út által határolt tömb

e) LCSB Ebbe az övezetbe a szabályozási terv lapon jelölt és kialakult a korábbi tömbökbe be nem sorolható legalább 400 m2 térmértékű telkek tartoznak. Telekalakítás csak közérdekű cél megvalósítása érdekében engedélyezhető, de az érvényben lévő vonatkozó jogszabály előírásainak (előkert, oldalkert, hátsó kert, épületek között tűztávolság) megtartása mellett, max. 30 %-os mértékig beépíthetők. Ezeken a telkeken különálló melléképület nem helyezhető el.

(1b)8 Kertvárosias lakóterületek (Lke) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. A 0121/13 – 0121/45, a 0121/52 – 0121/65, a 0121/72 – 0121/83, a 0121/90 – 0121/113, a 0121/130 – 0121/136, a 0121/138 - 0121/142, a 0121/144 és a 0121/145-ös helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 0144/40 és a 0139/21-es helyrajzi számú földrészletekből egy kisebb területrész tartozik az építési övezetbe a Szabályozási terven jelöltek szerint. A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

a) Lke-1

- A területen elhelyezhető

a) 1 db legfeljebb kétlakásos lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület,

- A területen üzemanyagtöltő még kivételesen se helyezhető el.

- Az övezetben állattartó építményt elhelyezni tilos.

- Az övezet beépítési módja szabadonálló. Az előkert minimális mérete 5,0 m .

- Az építési övezetben a beépítettség: max.30 %.

- Az újonnan kialakuló telek területe nem lehet kisebb mint 1500 m² .

- Az épületek legnagyobb építménymagassága 6,5 m.

- A maximális szintterületi mutató 0,6.

- A telek területének min. 50 %-a zöldfelület, a burkolt terület legfeljebb 10 % lehet. A zöldfelület minden 100 m²-e után 1 db nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni.

- 9

- 10

- Az építési övezetben épület csak teljes közművesítés mellett helyezhető el.

- 11

b) Lke-2

- A területen elhelyezhető

a) 1 db legfeljebb négylakásos lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

- A területen üzemanyagtöltő még kivételesen se helyezhető el.

- Az övezetben állattartó építményt elhelyezni tilos.

- Az övezet beépítési módja szabadonálló. Az előkert minimális mérete 5,0 m .

- Az építési övezetben a beépítettség: max.30 %.

- Az újonnan kialakuló telek területe nem lehet kisebb mint 1500 m² .

- Az épületek legnagyobb építménymagassága 6,5 m.

- A maximális szintterületi mutató 0,6.

- A telek területének min. 50 %-a zöldfelület, a burkolt terület legfeljebb 10 % lehet. A zöldfelület minden 100 m²-e után 1 db nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni.

- 12

- 13

- Az építési övezetben épület csak teljes közművesítés mellett helyezhető el.

- 14

(2)15 Településközpont vegyes terület (Vt) A terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó és település szintű igazgatási – kereskedelmi – szolgáltató – vendéglátó – szálláshely szolgáltató, - egyházi – oktatási – egészségügyi – szociális épület elhelyezésére szolgál, melyek a lakó funkcióra nincsenek zavaró hatással.

(2a)16 Vt jelű építési övezet A Szikszai út – István u. – Kossuth L. u. – Petőfi S. u. által határolt tömbben azokon az ingatlanokon ahol a telek mérete nem éri el a minimális telekméretet, épület vagy épületrész elbontása esetén, az csak építési helyen belül építhető vissza. Előkert a kialakult szerint, beépíthetőség max. 30 %, legnagyobb építmény magasság 7,5 m lehet.

- Szikszai út-Petőfi út-Kossuth Lajos út-István út által határolt tömb

- Jókai köz-Táncsics út-Kossuth Lajos út-Petőfi út által határolt tömb.

- Kossuth L. út-Petőfi út-Hősők tere által határolt tömb

- Kossuth Lajos út-Marsbarth út –Merán park-Petőfi út által határolt terület.

- Hősök tere-Rákóczi út által határolt tömb

- Hősök terétől nyugatra fekvő terület g) a 352 HRSZ-ú földrészlet D-i részén kialakítható terület.

(2b)17 Vt* jelű építési övezet A 0121/46 – 0121/51, a 0121/66 – 0121/71 és a 0121/84 – 0121/89 helyrajzi számú ingatlanok tartoznak az építési övezetbe a Szabályozási terven jelöltek szerint.

- A területen üzemanyagtöltő még kivételesen se helyezhető el.

- Az övezetben állattartó építményt elhelyezni tilos.

- Az övezet beépítési módja szabadonálló. Az előkert minimális mérete 5,0 m .

- Az építési övezetben a beépítettség: max.35 %.

- Az újonnan kialakuló telek területe nem lehet kisebb mint 1500 m² .

- Az épületek legnagyobb építménymagassága 7,5 m.

- A maximális szintterületi mutató 1,0.

- A telek területének min. 40 %-a zöldfelület, a burkolt terület legfeljebb 10 % lehet. A zöldfelület minden 100 m²-e után 1 db nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni.

- 18

- 19

- Az építési övezetben épület csak teljes közművesítés mellett helyezhető el.

- 20

(3) Különleges területek (K)

(3a)21 Különleges temetőterület. Ebbe az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt egyéb területektől eltérő jellegű területek. Ide tartoznak a községben meglevő és a 146., 147. valamint 149. hrsz. alatt nyilvántartott temetők. Az övezetben kialakítható legkisebb telekterület 5000 m2, melynek legfeljebb 1%-a építhető be. (Például ravatalozó, a temető fenntartásához szükséges gazdasági épület.) Az épület elhelyezése szabadonálló lehet, legnagyobb építménymagassága 3,5 m.

(3b)22 Különleges sportterület. A terület nagykiterjedésű, nagy zöldfelületi fedettségű, a rekreációhoz kapcsolódó sportterületek kiépítésére szolgál.

a)23 Ksp-1 jelű építési övezet

-24 A területen rekreációhoz és sportoláshoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.

- Az építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet, a beépítési mód szabadonálló.

- A kialakítható legkisebb telek mérete 10 000 m² ( 1 ha ).

- Az előkert minimális mérete 15,0 m .

- A sportterület beépítettsége maximum 10 %, minimális zöldfelület 70 %.

- 25

- 26

- Az építési engedélyezési tervhez látványtervet kell készíteni -az érvényben lévő vonatkozó jogszabály szerint -, igazolva az építmény tájba illesztését.

- Az építési övezetben épület csak teljes közművesítés mellett helyezhető el.

b)27 Ksp-2 jelű építési övezet

- A területen elhelyezhető épületek

a) sportolási célú épület.

- Az építménymagasság legfeljebb 6,0 m lehet, a beépítési mód szabadonálló.

- A kialakítható legkisebb telek mérete 5 000 m² .

- Az elő-, oldal- és hátsókert minimális mérete 10,0 m .

- A sportterület beépítettsége maximum 20 %, minimális zöldfelület 50 %.

- Az építési övezetben épület csak teljes közművesítés mellett helyezhető el.

(3c)28 Különleges rekreációs terület (Kr)

-29 A területen rekreációhoz és sportoláshoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.

-30

- Az építménymagasság legfeljebb 9,5 m lehet, a beépítési mód szabadonálló.

- A kialakítható legkisebb telek mérete 5 000 m² .

- Az elő-, oldal- és hátsókert minimális mérete 10,0 m .

- A sportterület beépítettsége maximum 40 %, minimális zöldfelület 40 %.

- 31

- 32

- Az építési engedélyezési tervhez látványtervet kell készíteni -az érvényben lévő vonatkozó jogszabály szerint -, igazolva az építmény tájba illesztését.

- Az építési övezetben épület csak teljes közművesítés mellett helyezhető el.

(3d)33 Különleges bányaterület

a) Az övezetbe tartozik a 0139/10 hrsz.-ú telek.

b) Az övezetben a nyersanyag kitermelés és feldolgozás céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő építmények és létesítmények helyezhetőek el.

c) A beépítés módja szabadonálló, beépítettség max. 20 %, építménymagasság max. 7,5 m.

d) A bányaterület jelenlegi növényállományát meg kell őrizni. Fakivágás csak a bányaművelés előrehaladása, a balesetveszély elhárítása vagy a fák biológiai pusztulása esetén történhet.

e) A meddőhányók rendezése, átalakítása csak a bányaművelő által készített rekultivációs és tájrendezési terv alapján történhet. A rekultivációs és tájrendezési terv az Önkormányzattal egyeztetendő.

f) A bányaterületen a telekhatáron belül legalább 15 m széles 3 szintű zöldsávot kell létrehozni a szomszédos területek védelme érdekében.

g) A bányaterületen keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni. A hulladékgyűjtő helyet gépjárművel könnyen megközelíthető helyen kell kijelölni, és rendszeresen elszállítani.

h)34 A bányaterület kitermelési engedélye 2007. december 31-vel megszűnik, ezt követően a rekultivációt a tájrendezési terv alapján el kell kezdeni.

(3e)35 Különleges terület – szélerőpark (Kszp)

a) Az épületek szabadonálló beépítési mód szerinti helyezhetők el.

b) Az övezetben az újonnan kialakítható építési telek területe minimum 10000 m2 legyen.

c) A beépítettség legnagyobb értéke 3 %.

d) A terület hasznosítása eredeti, művelési ág szerint történhet.

e) Az építmények építménymagasságának felső értéke 40 m.

f) Az övezetben az építés feltétele a részleges közművesítettség.

g) A melléképítmények közül a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmények elhelyezhetők.

(4) Ipari, gazdasági területek (Gip) Elsősorban ipari és gazdasági tevékenységet szolgáló terület. Az övezet telkein nem jelentős zavaró hatású tevékenységgel járó gazdasági épületek helyezhetők el. Gip36A Rákóczi Ferenc úttól északra és délre eső terület (1-4,351, 352, 355, 050/9 és a 0146 hrsz-ú telek) tartozik az övezetbe.37 Az övezetben kialakítható legkisebb telekterület 2000 m2 lehet. A telkek beépíthetősége 30 %-ig történhet, legfeljebb 7,5 m építmény magasságú épületetekkel, szabadonálló beépítési módban.

(5)38 Gazdasági kereskedelmi, szolgáltatói terület- Gksz

a) Telkenként elhelyezhető létesítmények:

- A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál

- A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

b) A telkek kialakítására vonatkozó méretek

- a kialakítható legkisebb telekterület: 2 000m2

- a kialakítható legkisebb telekszélesség: 25 m

c) Beépítési mód: szabadonálló

d) Beépítettség legnagyobb mértéke: 40%

e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,50 m

f) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20%

g) Építési hely - előkert: legalább 10 m

h) Környezetterhelési határérték: - a gazdasági területekre megengedett igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékek.

A beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítettség.

6. § [Igazgatási terület beépítésre nem szánt területei]

(1) Úthálózat

a) Forgalmi utak Rákóczi Ferenc út szabályozási szélessége 30 m, illetve a meglevő.

b) Gyűjtő utak

ba) Petőfi Sándor út szabályozási szélessége 16 m illetve meglevő,

bb) István út szabályozási szélessége 16 m illetve meglevő,

bc) Bajcsy Zsilinszky út szabályozási szélessége 16 m illetve meglevő,

bd) Kossuth Lajos út szabályozási szélessége 16 m illetve meglevő.

c) Lakóutak

ca) Dózsa György út szabályozási szélessége 12 m, illetve meglevő,

cb) Szikszai út szabályozási szélessége 12 m, illetve meglevő,

cc) Táncsics út szabályozási szélessége 12 m, illetve meglevő,

cd) Marsbarth út szabályozási szélessége 12 m illetve meglevő,

ce) Vértes út szabályozási szélessége 12 m illetve meglevő,

cf) Rigó köz szabályozási szélessége 12 m illetve meglevő,

cg) Tervezett utak szabályozási szélessége 12 m.

(2) Közlekedési területek: A közigazgatási területen található országos és helyi utak, közterületi parkolók, gyalogos utak területei a térkép szerinti határvonalakkal.

(3) Erdőterületek (E): Az erdőterületek az erdő céljára szolgáló terület a község közigazgatási területén véderdők és gazdasági erdők találhatók.

(4) Zöld területek (Z): Az övezetbe az állandóan növényzettel fedett közterületek (közkert, közpark) tartoznak, melyek közútról közvetlenül megközelíthetőek. Ebbe az övezetbe tartozik a 256/3 hrsz-ú terület, mely természetben a Hősök tere és a Merán park területe, továbbá a felhagyott kőbánya 265/3, 265/4, 265/6 hrsz-ú területei. A meglevő területek tovább nem oszthatók, azon a pihenést, testedzést, vendéglátást és a terület fenntartásához szükséges gazdasági épületeket lehet elhelyezni, legfeljebb 2%-os beépíthetőséggel. A megengedett építménymagasság legfeljebb 3,5 m lehet.

(5) Mezőgazdasági terület (M): A mezőgazdasági terület

a) általános növénytermesztés, állattenyésztés, általános mezőgazdasági termelés céljára szolgáló terület. Külterületi növénytermesztés, állattenyésztés, mezőgazdasági termelést szolgáló területek jelen rendelet egyéb pontjai alatt fel nem sorolt földrészleteken. (Ma)

b)39

c) a kertgazdálkodás területei (Mk) a területen legalább 1000 m2-es telkek alakíthatók ki, melyek szélesség min. 12,0 m lehet. Az épületeket a szabályozási tervben feltüntetett építési helyen belül lehet elhelyezni, betartva az OTÉK általános előírásait. A legnagyobb beépítettség 3%-os lehet, a megengedett építménymagasság 4,5 m.

(6) Egyéb terület - Vízgazdálkodással kapcsolatos területek (V): Az egyéb területekhez az ingatlan nyilvántartásban ekként szereplő, vízgazdálkodással összefüggő területek tartoznak, a vízelvezetők menti sávokkal, a térkép szerinti határvonalakkal. A községben lévő, vízellátással kapcsolatos létesítmények (szivattyúház, átemelő, vízgépház stb.) védőtávolságot nem igényelnek.

7. § [Általános előírások]

(1)40

(2) A kialakult telekstruktúrába illeszkedő telekalakítás esetén geometriai szükségszerűségből előírt minimális méretektől (telekterület, utcafront, mért telekszélesség) 5% eltérés engedélyezhető.

(3)41

(4)42

(5)43

(6)44

(7)45

(8)46

(11)47

(12)48

(13)49

(14) Állattartó épület az építési vonaltól számított 15 m és a hátsókert között helyezhető el, magassága max. 4,5 m lehet.

(15)50

(16) Előkert mélysége a beépítetlen területeken min. 5 m, már beépített területen a kialakított utcaképhez illeszkedik, a szabályozási vonal figyelembevételével.

(17) Telekalakítás esetén a kialakítható minimális telekszélesség 16 m.

8. § [Közterületek kialakítása, használata]

(1) Közterületet rendeltetésének megfelelő célra bárki az általános szabályoknak és a helyi előírásoknak megfelelő módon használhat, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

(3)51

(4) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:

a) hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,

b) mozgó árusítóhely létesítése,

c) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek),

d) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak),

e) szobor, díszkút elhelyezése,

f) pihenőhely létesítése,

g) távbeszélő fülke elhelyezése,

h) építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok) elhelyezése, építőanyag tárolás A közterületen elhelyezhető építmények esetében az építmény kialakításához csak természetes, tartós építőanyag használható fel.

9. § [Kerítések]

(1)52

(2) Külterületi lakóterületen legfeljebb 2,0 m magas tömör kő, vagy fakerítés építhető.

(3) Külterületi kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetekben 2,0 m magas fémoszlopok közé feszített huzalkerítés is használható.

(4) Belterületen legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető, mely tömör kerítés esetén csak természetes anyagból készülhet (fa, kő), a telekkel szemben állva a jobb oldalon. Oldalhatáron álló beépítés esetén azon a telekhatáron, amelyen az épület áll, helyezhető el kerítés.

(5) Telken belül funkcionális elválasztás céljából csak sövény építhető. Mezőgazdasági rendeltetési területeken drótfonatos kerítés létesíthető.

10. §53 [Hirdetmények]

11. § [Utak, közlekedés]

(1) Az új utcák, utak szabályozási szélességét a Szabályozási Terv tartalmazza.

(2) A meglévő utak szabályozási szélessége a kialakult helyzetnek megfelelő marad.

(3) Közösségi létesítmények építése esetén a bejárat közelében a mozgásukban korlátozottak részére parkolóhelyet kell kialakítani az érvényben lévő vonatkozó jogszabály alapján és kerékpártároló helyet kell biztosítani.

(4)54

(5) Az érvényben lévő vonatkozó jogszabály előírásait a gépkocsik számára és elhelyezésére vonatkozóan érvényesíteni kell, kivéve lakó- és üdülőházas területen, ahol funkcionális egységenként 2 gépkocsit kell elhelyezni a telken belül.

(6) A nagy befogadóképességű parkolókban 4 gépkocsinként nagy lombkoronát növelő, környezettűrő fa telepítendő.

(7) Szállítási igényű használati mód engedélyezése esetén tehergépjárművek parkolását és a rakodási területet telken belül biztosítani kell.

12. § [Közművek]

(1) Közműellátás hálózati elemeit és szabályozó létesítményeit közterületen el kell helyezni.

(2) Ivóvízbekötést épületbe csak a szennyvízelhelyezés létesítményeinek megvalósulása után szabad elhelyezni

a) A szennyvízelvezető csatornahálózat építéséig a szennyvizet telkenként, ellenőrizhetően szigetelt, időszakosan szippantással üríthető szennyvíztározóba kell helyezni.

b)55

(3) A szennyvíz szikkasztása átmenetileg sem engedélyezhető.

(4) Az ipari létesítmények technológiai szennyvizét előkezelés után szennyvízcsatornára kell kötni, közcsatornába engedett szennyvíz minősége feleljen meg a vonatkozó jogszabályban foglalt határértékeknek.56

(5) Az ipari létesítmények csapadékvizét szükség esetén tisztítani kell, hogy a befogadóba csak az érvényben lévő vonatkozó jogszabályban megállapított határértékeknek megfelelő minőségű víz kerüljön.57

(6) A felszíni vízelvezetési rendszert a tulajdonosnak bel- és külterületen egyaránt karbantartani, tisztítani kell.

(7) A településkép szempontjából fontos területeken a villamosenergia-ellátást és közvilágítást földkábel alkalmazásával célszerű biztosítani.

(8) Az energiaközművek hálózati és szabályozási létesítményeinél a vonatkozó rendeletekben rögzített biztonsági övezetek létesítéséről gondoskodni kell. Az üzemvitel zavartalansága érdekében a biztonsági övezeten belül a rendeletekben rögzített tilalmak és korlátozások érvényesek.

(9) A vonalas közműlétesítményeknél és berendezéseknél a hatályos jogszabályokban előírt védőtávolságokat be kell tartani. A vezetékes ivóvíz biztosítása érdekében nyomásfokozó rendszer kiépítése szükséges.

(10) A 0121/10, 0121/11, 0144/28 és a 0144/29 hrsz-ú területen áthaladó 20 kV-os nagyfeszültségű légvezetéket földkábelre kell cserélni.58

13. § [Zöldterületek]

(1) A zöldterületek részben önállóan, részben más terület-felhasználási kategóriákon belül helyezkednek el.

(2) A belterület közhasználatú, állandóan növényzettel fedett részei a közparkok.

(3)59 Épületet legfeljebb a 2 %-os beépíthetőséggel lehet elhelyezni. A megengedett építménymagasság legfeljebb 3,5 m lehet.

(4)60 Zöldterület más rendeltetésű terület-felhasználási egység területévé átminősíteni csak a Szerkezeti Terv módosításával lehet.

(5)61 A közterület lekerítése, beépítése, vagy azon a közcélú használat bármely korlátozását eredményező munkálatok végzése tilos.

(6)62 A tervezési területen, ahol azt a szabályozási szélesség és a közművek lehelyezése megengedi, biztosítani kell az utak melletti fasor kialakítását, a közlekedésre igénybe nem vett közterületek fásítását. Különös figyelmet kell fordítani az újonnan beépített területek fásítására. A fásításhoz honos fajokat vagy gyümölcsfákat kell használni. Légvezeték alatt csak olyan kis növésű fák ültethetők, melyek csonkolása nem szükséges. Ahol fasor nem alakítható ki, sövénnyel kell kialakítani.

(7)63 Ajánlott nem csak egy fajból kialakítani a fasort, hanem több fajból. Fasornak javasolt fák:

a) Gyümölcsfák pl.: dió, szilva, eperfa, cseresznye, meggy, mandula.

b) Honos fajok p1.: fűz, nyár, éger, kőris, szil, hárs.

(8)64

(9)65 A meglévő közcélú zöldterületek megtartásáról gondoskodni kell, illetve a kevés közcélú zöldfelülettel rendelkező tömbökben pótolni kell a hiányokat, növelni a zöldfelületet.

(10)66

(11)67

(12)68 Erdőnek nem minősíthető honos fajokból álló facsoportok, meglévő fák, fasorok megtartásáról kell gondoskodni.

(13)69 A külterület természetes strukturáló elemeit, a természetes növény- és állatvilág számára élőhelyet biztosító patakokat és vízfolyásokat védeni kell.

14. §70 [Erdőterületek]

15. § [Mezőgazdasági terület]

(1) Mezőgazdasági rendeltetésű területeket más célra felhasználni nem lehet, azokon növénytermesztés, állattenyésztés, illetve azokkal kapcsolatos termékfeldolgozás folytatható.

a)71 (Ma) Hagyományos mezőgazdasági művelés és hasznosítás, épület nem építhető.

b) (Mv) Mezőgazdasági művelés, védendő tájhasználat, épület nem építhető.

c) (Mt) Hagyományos gazdálkodási mód tanyával, min. 6.000 m2 térmérték esetén.

d) (Mk) Kertgazdálkodási terület. Az övezetbe sorolt területeken min. 1000 m2 térmértékű területek alakíthatók ki, és a megengedett legnagyobb beépítettség 3 % lehet. A beépítési mód oldalhatáron álló, a legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet.

(2) Távlatban belterületbe vonandó mezőgazdasági területen a jelenlegi rendeltetésnek megfelelő célú létesítmények is csak ideiglenesen helyezhetőek el.

(3) Mezőgazdasági területen építmény csak az érvényben lévő vonatkozó jogszabály, törvény szerinti feltételek teljesülése esetén, és az érvényben lévő vonatkozó jogszabály szerint lehetséges.

(4)72

(5) A területek művelése során tekintettel kell lenni a természeti és táji adottságokra.

(6)73

(7)74

(8)75

(9) A vízfolyások és víznyerő helyek közelében tápanyag gazdálkodásra tőzeget, vagy komposztot kell alkalmazni.

15/A. §76 [Különleges beépítésre nem szánt bánya terület (Kk-B)]

(1) Az övezetbe tartoznak a 0139/9, 0139/12 és 0139/22-23 hrsz-ú ingatlanok a szabályozási terven ábrázoltak szerint.

(2) Az övezetben a nyersanyag kitermelés és feldolgozás céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő építmények és létesítmények helyezhetők el.

(3) A beépítés módja szabadonálló, a beépítettség legfeljebb 2 %, a legnagyobb építménymagasság 7,5 m lehet.

(4)77

16. § [Egyéb területek]

(1) A közigazgatási határon belül található alábbi területek:

a) patakok medre, partja,

b) közcélú, nyílt csatornák, árkok medre, partja.

(2) A területen elhelyezhető létesítmények: vízkár elhárítási létesítmények.

(3) Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületén csak a rendeltetésszerű üzemelés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.

17. § [Védőterületek]

(1)78

(2) A vízfolyások partjától számított 6-6 méteres sáv vízügyi védőterületként meghagyandó vagy zöldfelületként kialakítandó, ahol biztosítani kell a honos vízi és vízparti fajok elterjedését.

(3) Állattartó épületek esetén a következd védőtávolságokat kell figyelembe venni:

a) kis haszonállat ólja és ketrece lakó- és középülettől legalább 6 méterre,

b) haszonállat ólja lakó- és kirepültétől legalább 10 méterre, kifutója legalább 12 méterre,

c) trágya- és trágyalétároló lakó- és középülettől legalább 12 méterre legyen.

(4) A temető lakó- és üdülőtelektől mért 50 m-es sávján belül temetési tilalom rendelendő el.

III. Fejezet

18. § [Környezet- és természetvédelmi szabályok]

(1) A község régészeti lelőhelyei

a) Orond pusztán, a közúttól a pusztára menő déli út oldalán 1936-38-ban 6-9. századi avarkori temető 425 sírját tárták fe1, a temetőnek mintegy a felét.

b) Orond pusztán vaskori (i.e 6. sz-i) faluhelyet és sírkövet találtak.

c) Öregtó mellett 11-13 századi sírok voltak.

d) A Páskum szőlőben római kori oroszlánszobor volt

e) Lóállási dűlő, a községtől keletre a zámolyi út mentén középkori faluhely, temető, kerek kápolna.

(2)79

(3) A község műemlékei

a) Rk plébánia templom, késő barokk főoltárral épült épült 1775-76 —ban

b) Rk. plébánia a 19 sz. elejéről

c) Református templom 1786. (4) Műemlék épület felújítása, helyreállítása csak a Kulturális Örökségvédelmi hivatal Regionális Irodája előzetes engedélye alapján történhet meg.

(4)80

19. § [Általános előírások]

(1) Az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek a település belterületén nem létesíthetők.81

(2) A település területén zavaró hatású ipari létesítmény nem létesíthető.

(3) Mélyen fekvő területeken építmény nem helyezhető el. Patakok, vízfolyások vizes élőhelyeit, mint a biotop hálózat fontos elemeit fokozottan védeni kell.

20. § [A föld és a talaj védelme]

(1)82

(2)83

(3)84

(4)85

(5) A községben terület feltöltésére csak környezetre ártalmatlan anyagok használhatók fel.

(6) Föld alatti üzemanyag- és olajtartályok csak dupla fallal, szivárgásjelzővel ellátva létesíthetőek a község teljes közigazgatási területén.

(7) Szennyvízcsatornába és zárt szennyvíztisztítóba csak az érvényben lévő vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő szennyvizek vezethetők be.86

(8) 87

(9) A csapadékvíz elvezetését nyílt, szükség esetén burkolat árokkal kell megoldani a medererózió elleni biztosítás mellett. A Dózsa Gy. úton vápás vízelvezetést kell alkalmazni és gondoskodni kell az utca partfal védelméről.

(10) A területen vagy olyan technológiák alkalmazhatók, amelyek a talajt nem szennyezik, vagy a talajszennyezést biztonságos módon meg kell akadályozni.

(11)88 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről az érvényben lévő vonatkozó jogszabály előírásai az irányadók. Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe.

(12) 89Növényvédőszer, műtrágya, útsózási anyag csak fedett térbe, talajtól elszigetelten tárolható.

21. § [Vízvédelem]

(1)90 A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló vonatkozó jogszabály előírásai az irányadók.

(2) A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló vonatkozó jogszabályban foglaltakat figyelembe kell venni.

(3) A belterületen a talajvíz és élővizek védelmének kiemelt jelentőséget kell biztosítani.

(4) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy a vizek természetes lefolyását ne akadályozza, a vízilétesítmények állapotát, üzemeltetését, fenntartását ne veszélyeztesse, továbbá a víz minőségét ne károsítsa.

(5) A patakok, vízfolyások és öntözőcsatornák parti sávját úgy kell használni, hogy azt a meder tulajdonosa (használója) a meder-karbantartási munkák, mérések esetenkénti ellátása céljából a feladataihoz szükséges mértékben igénybe vehesse. E célból a vízparttól számított 6-6 méter vízügyi védőterületként meghagyandó, melyet zöldterületként kell kialakítani, ahol biztosítani kell a honos vízi és vízparti fajok elterjedését.91

(6) A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani. A vízgyűjtő területeken hordalékfogókat kell létesíteni, melyek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.

(7) A vízfolyások medrét burkolni, vonalát kiegyenesíteni tilos.

(8) Élővízbe csak az érvényben lévő vonatkozó jogszabály határértékeinek megfelelő minőségű csapadékvíz vezethető.92

(9) A vízminőség védelme érdekében el kell érni, hogy a vízfolyások és víznyerő helyek körzetében lévő ingatlanokon talajgazdálkodásra csak érett komposztot, vagy tőzegterméket használjanak.

(10) Állattartó telepek csak olyan technológiával működhetnek, melyek vízszennyezést nem okoznak. Ez esetben az érvényben lévő vonatkozó jogszabály előírásait be kell tartani, a nitrát szennyezés elkerülése végett.

(11) A mezőgazdasági eredetű szennyezések csökkentése érdekében a meliorációs tervekben szereplő külterületi vízrendezést össze kell hangolni a belterületek vízrendezésével.

22. § [Levegőtisztaság védelem]

(1) Az érvényben lévő vonatkozó jogszabályban foglaltak az irányadóak.93 Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz, valamint tilos a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

(2) A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett határértékeket meghaladó kibocsátásokat. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

(3) Új létesítmények elhelyezése esetén érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és meg kell követelni a kibocsátási határértékek betartását (betarthatóságát).

(4) Tekintettel a gazdasági- és a lakóterületek közelségére, zaj- és légszennyező, bűzzel járó tevékenység nem folytatható.

(5) Az érvényben lévő vonatkozó jogszabályban meghatározott környezetvédelmi engedélyben rögzítetteknek megfelelően végezhető tevékenység.94

(6) A kereskedelmi, szolgáltató, ipari terület létesítményei körül védőfasor, szükség esetén összefüggő védőfásítás telepítendő.

(7) A meglévő fák, védőfasorok megtartásáról, kiegészítéséről gondoskodni kell.

23. § [Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás]

(1) A község területén keletkező kommunális hulladékot elszállításig zárt tárolóedényben kell tárolni. Az elszállítás szolgáltatásáról az önkormányzat gondoskodik. A folyékony kommunális hulladék elszállításáról előállítója gondoskodik.

(2)95 A veszélyes hulladékot a Hulladékgazdálkodási törvénynek és az érvényben lévő vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell gyűjteni, tárolni, kezelni, szállítani, elhelyezni, illetve ártalmatlanítani.

(3) A szerves hulladék komposztálására és talajjavítási célra történő felhasználására törekedni kell, de forgalomba hozni csak mint engedéllyel rendelkező termés növelő anyagot lehet.

(4) A területen az illegális szemétlerakókat meg kell szüntetni. Amennyiben ezek veszélyes hulladékot tartalmaznak, úgy a (2) bekezdés előírásainak megfelelően kell eljárni, és alkalmazni szükséges az érvényben lévő vonatkozó jogszabályban foglaltakat.96

(5) 97Hulladékok nyílt téri, illetve háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

24. § [Zaj és rezgés elleni védelem]

(1) A terület felhasználása során a zaj-, és rezgésvédelemről szóló az érvényben lévő vonatkozó jogszabályba foglaltakat kell figyelembe venni. Terület-felhasználási egységenként a megengedett legnagyobb zajterhelési határértékek az alábbiak:

Terület -felhasználási egység

Határértékek: Egyenértékű A hangnyomás-szint (dB)

Nappali

éjszakai

Lakóterületek

50

40

Gazdasági területek

60

50

A gazdasági területek lakóterülettel, zöldterülettel határos vonalán a lakóterületekre érvényes határértékeket kell biztosítani. Amennyiben a már meglévő létesítmények a fenti értékeket túllépnék, az érvényben lévő vonatkozó jogszabály alapján gondoskodni kell. A kötelezettség elmulasztása esetén a létesítmény üzemeltetése korlátozható, vagy működési engedélye visszavonható.
(2) Zajt, illetve rezgést elősegítő új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, meglévő helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint azon építési munkát végezni, hogy a zaj és rezgésterhelés a területre vonatkozó terhelési, illetve létesítményre megállapított kibocsátási határértékeket ne haladja meg.
(3) Az érvényben lévő vonatkozó jogszabály által meghatározott környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek a tervezési területen csak a hatásvizsgálat elvégzése és a környezetvédelmi engedélyben rögzítetteknek megfelelően végezhető.98
IV. Fejezet

Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere

25. § [A telekalakítás szabályai]

(1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége jelen szabályozási elírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen.

(2) Épülettel azonos méretű telek nem alakítható ki.

26. §99 [Útépítési és közműépítési hozzájárulás]

27. § [Kártalanítás]

Településrendezési intézkedések következtében okozott károk esetében a tulajdonost, haszonélvezőt korlátozási kártalanítás illeti meg, melynek eljárási rendjét, mértékét és rendszerességét az idevonatkozó érvényben lévő jogszabály határozza meg.100

28. § [A településrendezés jogintézményei]

(1) Az önkormányzat által elhatározott, a településfejlesztés célját szolgáló közösségi érdekek megvalósítása érdekében az Önkormányzat élhet a kisajátítás törvényben szabályozott eszközeivel.

(2) foglaltak megvalósítása érdekében a szabályozási tervben meghatározott közösségi területek megszerzésére az Önkormányzat gyakorolhatja elővásárlási jogát. (az egész község, de elsődlegesen a tervezett településközpont tervezett területén).

(3) Jelen rendelettel hatályba lépő szabályozási terv építési tilalmat illetve korlátozást nem állapít meg, ezért az azokhoz kapcsolódó kártalanítás kérdéseit nem szabályozza.

(4) Az ingatlan tulajdonosok jog karbantartási kötelezettségét az Önkormányzat ne kívánja szigorítani, ezért arra az ÉTV előírásai a mérvadóak.

(5) Az önkormányzat az általa kialakított lakótelkek értékesítése esetén legfeljebb 5 éves időtartamra beépítési kötelezettséget írhat elő. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az Önkormányzatot megilleti a visszavásárlás joga az eredeti vételáron, mely megnövelendő a beinvesztált értékkel, illetve az évenkénti kamatnövekvénnyel. Helyi közút létesítése, illetve meglévő közút szélesítése érdekében az Önkormányzat a szabályozási tervnek megfelelően — az ÉTV előírásainak figyelembe vétele mellett — területet vehet igénybe megfelelő mértékű kártérítés megfizetésével.

29. § [Településrendezési eszközök használata]

(1) A településrendezési eszközöket (Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) a törvény által megszabott időközökben felül kell vizsgálni.

(2) A távlatban belterületbe vonandó területeire és a külterület beépítésre szánt területeire a telekosztás, útszabályozás, építés előtt Szabályozási Tervet és Építési Szabályzatot kell készíteni, melyek nem térhetnek el a Településszerkezeti Tervtől és jelen Szabályzat és Szabályozási Terv szellemétől.

(3) A Településszerkezeti Tervtől eltérő terület-felhasználás esetén azt módosítani kell.

30. § [Záró rendelkezések és hatályba léptető rendelkezések]

Ez a rendelet a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba, és hatályát veszti a jóváhagyást követő 32. napon azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált építési engedély kérelmek esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel elfogadott módosítások, azokat az eljárás során alkalmazni lehet.

31. §101 [Átmeneti rendelkezések]

E rendeletnek a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004.(I.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 8/2023. (XI.27.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit a 2023. november 28. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

Módosította az 1/2005. (I.11.) önkormányzati rendelet 2005. január 11. napi hatállyal. Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal.

2

Az 1. § (4) bekezdése a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

4

Módosította a 2/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 2007. február 9. napi hatállyal

5

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

6

Módosította a 2/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 2007. február 9. napi hatállyal

7

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

8

Beiktatta a 10/2008. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2008. július 4. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 17/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2008. november 28. napjával. Beiktatta az 1/2009. (I.16.) önkormányzati rendelet 2009. január 16. napi hatállyal.

9

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

10

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

11

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

12

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

13

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

14

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

15

Módosította az 1/2005. (I.11.) önkormányzati rendelet 2005. január 11. napi hatállyal

16

Beiktatta a 10/2008. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2008. július 4. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 17/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2008. november 28. napjával. Beiktatta az 1/2009. (I.16.) önkormányzati rendelet 2009. január 16. napi hatállyal.

17

Beiktatta a 10/2008. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2008. július 4. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 17/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2008. november 28. napjával. Beiktatta az 1/2009. (I.16.) önkormányzati rendelet 2009. január 16. napi hatállyal.

18

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

19

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

20

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

21

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

22

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

23

Beiktatta a 10/2008. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2008. július 4. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 17/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2008. november 28. napjával. Beiktatta az 1/2009. (I.16.) önkormányzati rendelet 2009. január 16. napi hatállyal.

24

Az 5. § (3b) bekezdés a) pont - alpontja a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

26

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

27

Beiktatta a 10/2008. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2008. július 4. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 17/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2008. november 28. napjával. Beiktatta az 1/2009. (I.16.) önkormányzati rendelet 2009. január 16. napi hatállyal.

28

Beiktatta a 10/2008. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2008. július 4. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 17/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2008. november 28. napjával. Beiktatta az 1/2009. (I.16.) önkormányzati rendelet 2009. január 16. napi hatállyal.

29

Az 5. § (3c) bekezdés - pontja a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

Az 5. § (3c) bekezdés - pontját a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

31

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

32

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

33

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

34

Beiktatta a 9/2006. (V.26.) önkormányzati rendelet 2006. május 26. napi hatállyal

35

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal. Módosította a 15/2006. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2006. szeptember 28. nap hatállyal. Módosította a 2/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 2007. február 9. napi hatállyal.

36

Módosította a 15/2006. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2006. szeptember 28. nap hatállyal

37

Módosította a 2/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 2007. február 9. napi hatállyal

38

Beiktatta a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2021. február 16. napi hatállyal

39

Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2007. augusztus 31. napi hatállyal.

40

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

41

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

42

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

43

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

44

Módosította az 1/2005. (I.11.) önkormányzati rendelet 2005. január 11. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával.

45

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

46

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

47

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

48

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

49

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

50

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

51

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

52

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

53

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

54

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

55

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

56

Módosította a 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2007. augusztus 31. napi hatállyal.

57

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

58

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

59

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

60

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

61

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

62

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

63

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

64

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával.

65

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

66

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával.

67

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával.

68

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

69

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

70

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

71

Módosította a 15/2006. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2006. szeptember 28. nap hatállyal. Módosította a 2/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 2007. február 9. napi hatállyal.

72

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

73

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

74

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

75

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

76

Beiktatta az 5/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 2015. május 11. napjával

77

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 2018. február 2. napjával

78

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

79

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

80

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

81

Módosította a 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2007. augusztus 31. napi hatállyal.

82

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

83

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

84

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

85

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

86

Módosította a 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2007. augusztus 31. napi hatállyal.

87

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal. Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával.

88

Beiktatta a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

89

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

90

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

91

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

92

Módosította a 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2007. augusztus 31. napi hatállyal.

93

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

94

Módosította a 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2007. augusztus 31. napi hatállyal.

95

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

96

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

97

Módosította a 19/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2005. november 30. napi hatállyal

98

Módosította a 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2007. augusztus 31. napi hatállyal.

99

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2016. december 16. napjával

100

Módosította a 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2007. augusztus 31. napi hatállyal.

101

A 31. §-t a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.