Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004.(I.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 29

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004.(I.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.11.28.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet szerint véleményezési jogkörében eljáró szervek, továbbá Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004 (I.14.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szabályzathoz tartozó Szabályozási terv annak részét képezi, a szabályzatot és a terveket együtt kell alkalmazni. Az 1. melléklet az alábbiakat tartalmazza:

a) Szabályozási terv teljes közigazgatási terület,

b) Szabályozási terv külterület 3.,

c) Szabályozási terv külterület 4.,

d) Szabályozási terv fedvényterv, külterület, Country Club és Dózsa György utca,

e) Szabályozási terv fedvényterv, külterület, bányaterület,

f) Szabályozási terv fedvényterv, külterület, iparterület.”

2. § (1) A település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004 (I.14.) önkormányzati rendelet 5. § (3b) bekezdés a) pont - alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Különleges sportterület. A terület nagykiterjedésű, nagy zöldfelületi fedettségű, a rekreációhoz kapcsolódó sportterületek kiépítésére szolgál.

Ksp-1 jelű építési övezet)

„- „A területen rekreációhoz és sportoláshoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.”

(2) A település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004 (I.14.) önkormányzati rendelet 5. § (3c) bekezdés - pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Különleges rekreációs terület (Kr) ]

„- „A területen rekreációhoz és sportoláshoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.”

3. § A település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004 (I.14.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 31. §-sal egészül ki:

„31. § [Átmeneti rendelkezések]

E rendeletnek a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004.(I.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 8/2023. (XI.27.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit a 2023. november 28. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Hatályát veszti a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004 (I.14.) önkormányzati rendelet 5. § (3c) bekezdés - pontja.

5. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba.