Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 10- 2020. 07. 09

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2.§  Az államháztartásról szóló törvény alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét e rendelet állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak teljesítése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetése teljesítésének

  1. bevételi főösszegét                               202.457.793.- Ft-ban
  2. kiadási főösszegét                                  69.230.736.- Ft-ban

állapítja meg.

4. Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek – 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezést az 1.  melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi bevételeit címenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat teljesített kiadásai

5.§ (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegét címenként és kiemelt előirányzatonként elhatárolt bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a kiadási főösszeget kormányzati funkció szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási, beruházási kiadásait feladatonként és a felhalmozási kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.

6. Több éves kihatással járó feladatok, hitelállomány

6.§ Az önkormányzat több éves költségvetési kihatással járó feladattal és hitelállománnyal nem rendelkezik.

7. Költségvetési létszámkeret

7.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 20 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek címenkénti, továbbá kormányzati funkciónkénti létszámkeretét a Képviselő-testület a 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy államadóssággal és az állam által nyújtott hitelekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i állapot szerint vagyonmérlegét 1.071.831.704.- Ft-ban állapítja meg, az önkormányzat és intézményei év végi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat maradványkimutatását a 9. melléklet, az immateriális javak kimutatását a 10. melléklet, a vagyonkimutatást a 11. melléklet, az eredménykimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

11.§ (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.26) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2018. (IV.7.) önkormányzati rendelet.