Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (I.30.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 31- 2020. 01. 30

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 47. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki:

„f) a napirendi javaslatot.”

2. § Az SZMSZ 70. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„70. § (2) A titkos szavazás szavazócédula urnába történő bedobásával történik, melynek technikai előkészítése a jegyző feladata.

(3) A szavazás eredményéről a polgármester beszámol a képviselő-testületnek és indítványozza a szavazás eredményének alakszerű határozatba foglalását.

3. § Az SZMSZ 85. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„85. § (1) A képviselő-testület az eseti bizottság létszámáról, elnökéről, tagjairól, feladatköréről, működésének alapvető szabályairól, a bizottság létrehozásakor dönt.”

4. § Az SZMSZ 86. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„86. § (1) A bizottsági ülést az elnök hívja össze és vezeti.”

5. § Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6.§ Az SZMSZ 87. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mellékletek