Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 25- 2023. 02. 28

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről1

2015.02.25.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26. §-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1)2 A Képviselő-testület Feketeerdő község 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 65 357 Ft-ban,
bevételi főösszegét 65 357 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő- testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 1, 2. mellékletek szerint állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés létszámkeretét 2 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott 1 fő.

3. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzatnak nincs önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

7. § A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8. § (1)3 A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 521 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9. §

.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez4

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer Ft-ban

Források

.066020

.018010

.013320

.041233

Összesen

I.

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

0

9 692

0

3 712

13 404

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(0911)

0

9 692

0

3 712

13 404

1.1.

Normatív hozzájárulások(09111-09114)

7 809

7 809

T.önk.szoc.gy.jóléti és gy.étk.t.(091131)

1 068

1 068

Központosított előir. (09115)

10

10

T.Önk.kulturális felad.tám (B114)

663

663

H.Önk.Kiegészítő támogatása (09116)

142

Egyéb műk.tám.közp.ktgv.sz.(0916011)

Egyéb műk.tám.elkül.áll.pénz.al.(0916061)

3 712

3 712

II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

10 000

10 000

1.

Felhalm.célúÖnkorm.támogatás (0921)

10 000

10 000

III.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK (093)

16 535

0

16 535

2.1.

Helyi adók (0934,09355)

14 585

14 585

2.2.

Gépjárműadó (09354)

1 950

1 950

2.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (0936)

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (094)

952

84

5

1 041

1. Intézményi működési bevételek

952

397

5

1 354

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

0

1.2.

Egyéb saját bevétel
(09401,09402,09403,09404,09405,)

120

84

5

209

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések (09406,-7)

32

313

345

1.4.

Kamatbevételek (09408)

800

800

Egyéb pénzügyi műveletek bev. (09409)

Egyéb működési bevétel
(094010)

V.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 473

1 473

Ingatlanok értékesítése (0952)

1 160

1 473

VI.MŰKÖDÉSI CÉLÚÁTVETT PÉNZESZKÖZ

2 362

17

0

2 379

1.

Működési célú átvett pénzeszk.(0963)

0

17

0

17

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

17

17

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól

0

2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (097)

2 362

0

0

2 362

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel

2 362

2 362

VI.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

20 525

0

0

20 525

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése

11 412

11 412

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

1.

Előző évi pénzmaradvány

9 113

9 113

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

23 839

37 801

5

3 712

65 357

2. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez5

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként (Ft-ban)

Megnevezés

.045160

.013350

.066010

.011130

.064010

.066020

.018010

.900070

.091140

.074031

.105010

.101150

.103010

.104051

.106020

.107053

.107060

.084031

.041233

.082042

.013320

Összesen

Személyi juttatások

1 624

1 694

3 270

192

6 780

Munkaadói járulékok

549

457

565

152

1 723

Dologi kiadások /Folyó kiadások

3 810

376

1 905

1 651

4 084

338

3 024

1 086

16 274

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

Működési célú kölcsön nyújtása

0

Támogatásértékű müködési kiadás

3 578

845

4 423

Müködés célú pe. átadás

4 812

465

5 277

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

0

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

1 127

1 270

100

1 045

155

5

1 265

2 161

7 128

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

521

521

Kamatkiadások

0

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

3 810

376

1 905

2 173

1 651

11 047

338

521

3 578

845

1 127

1 270

100

1 045

155

5

1 265

465

5 996

3 368

1 086

42 126

Felújítások

10 000

10 000

Beruházások

2 447

3 320

5 767

Felújítási / beruházások Áfa

661

767

1 428

Támogatásértékű felhalm.kiadások

0

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

0

Államh.kívüli pe.átadás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

13 108

0

0

0

4 087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 195

Támogatási kölcsönök nyújtása

6 036

6 036

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

0

Finanszírozási kiadások /hitel törl.

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 810

13 484

1 905

2 173

1 651

21 170

338

521

3 578

845

1 127

1 270

100

1 045

155

5

1 265

465

5 996

3 368

1 086

65 357

3. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez6

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege
adatok e Ft-ban

BEVÉTEL

KIADÁS

Maradvány

Tárgyévi működési bevétel

31 310

Tárgyévi működési kiadás

47 956

16 646

Felhalmozási célú bevételek

24 934

Felhalmozási célú kiadások

17 401

-7 533

Pénzmaradvány

9 113

Bevételek összesen

65 357

Kiadások összesen

65 357


9 133

A működési költségvetés 16 683 e Ft hiányát az előző évi 9 150 e Ft pénzmaradvány, valamint a felhalmozási célú bevétel finanszírozza.

4. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez7

Fejlesztési célok (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés

2014. évi
eredeti
előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (lakóingatlan) 013350

381 000

381 000

Fő u. 1. telekhez kapu építés

300 000

300 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

81 000

81 000

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (nem lakóingatlan) 013350

8 763 000

12 726 802

Orvosi rendelő akadálymentesítése

600 000

600 000

Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán

5 300 000

2 126 000

Temető parkoló kialakítása

1 000 000

1 000 000

Művelődési ház felújítása (adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásából)

7 874 016

Beruházás Áfa

1 863 000

1 126 786

Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020

3 648 000

4 293 444

Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv

380 000

380 000

Honlap készítés

130 000

130 000

Utcanév tábla pályázat

2 362 000

2 501 984

FE Rendezési terv elkészítése

350 000

"Eper" integrált pénzügyi rendszer (könyv.program)

48 000

Egyéb tárgyi eszköz vás.

Áfa

776 000

883 460

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 792 000

17 401 246

5. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Feketeerdő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

14 585

14 585

29 170

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

14 585

14 585

29 170

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

-

-

7 293

7 293

14 585

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

7 293

7 293

14 585

1

Az önkormányzati rendeletet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 1. napjával.

2

Beiktatta a 2/2015.(II.25.) ör 1.§-a

3

Beiktatta a 2/2015.(II. 25.) ör. 3.§-a

4

Beiktatta a 2/2015.(II.25.) ör.

5

Beiktatta a 2/2015.(II.25.) ör

6

Beiktatta a 11/2014.(XI.26.)

7

Beiktatta a 11/2014.(XIK.26.) ör