Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

a 2017.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

a 2017.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 1

2018.03.02.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 78.374.982 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 61 447 136 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 16 927 846 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.
b) Tárgyévi bevételeit 78.374.982 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 76 039 982 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2 335 000 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A költségvetés tartalékát 2.153.637 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2017

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

40 901 191

49 819 179

-8 917 988

FELHALMOZÁS

5 688 732

28 026 732

-22 338 000

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

46 589 923

77 845 911

PÉNZMARADVÁNY

31 785 059

2016.évi nettó megelőlegezés

529 071

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

31 785 059

529 071

MINDÖSSZESEN

78 374 982

78 374 982

2. melléklet

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2017.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

018030 Tám.célú fin.műveletek

066020 Város-és község gazdálkodás

104051 Gy.véd. Ellátások

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

15 262 415

0

0

0

0

15 262 415

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 493 992

124 392

3 166 666

24 000

6 809 050

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

3 493 992

15 262 415

124 392

3 166 666

24 000

0

22 071 465

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

5 460 000

5 460 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 800 000

9 800 000

8

Gépjárműadók

B354

2 100 000

2 100 000

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

0

0

11 900 000

11 900 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

84 000

84 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

0

0

17 444 000

17 444 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

235 000

235 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

256 968

256 968

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

888 758

888 758

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

5 000

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

5 000

235 000

0

0

0

1 145 726

0

0

1 385 726

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

951 732

951 732

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

951 732

0

0

0

0

951 732

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

10 000

10 000

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

4 727 000

4 727 000

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

0

0

4 737 000

0

0

4 737 000

34

Előző évi pénzmaradvány

B8131

31 785 059

31 785 059

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

5 000

235 000

3 493 992

16 214 147

124 392

40 834 451

24 000

17 444 000

78 374 982

Kötelező feladatok bevétele: - működés

5 000

0

3 493 992

16 214 147

124 392

36 097 451

24 000

15 344 000

71 302 982

-felhalmozás

4 737 000

4 737 000

Önként vállalt feladatok: - működés

235 000

2 100 000

2 335 000

- felhalmozás

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

5 000

235 000

3 493 992

16 214 147

124 392

40 834 451

24 000

17 444 000

78 374 982

3. melléklet

A 2017. évi költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
szám

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel

018030 Tám.célú fin.műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045120 Közutak üzemeltetése

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042 Könyvtári szolg.

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

4 528 992

161 960

4 690 952

02

Külső személyi juttatások

K12

5 924 720

660 000

340 000

1 050 000

7 974 720

03

Személyi juttatások

K1

5 924 720

0

0

0

0

4 528 992

0

0

0

0

821 960

0

340 000

0

0

1 050 000

0

12 665 672

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 203 462

605 000

368 628

105 000

0

0

0

0

2 282 090

05

Készletbeszerzés

K31

1 308 691

120 000

1 428 691

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

200 000

310 000

510 000

07

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

765 000

607 000

1 971 261

1 600 000

3 177 000

1 219 149

215 000

9 554 410

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

207 000

164 790

532 241

432 000

642 000

1 135 000

3 774 000

6 887 031

10

Dologi kiadások

K3

0

972 000

771 790

0

0

0

0

2 503 502

2 032 000

4 019 000

3 972 840

0

4 109 000

0

0

0

0

18 380 132

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 016 840

0

3 016 840

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1 294 459

420 000

0

0

0

0

0

7 168 151

424 198

0

370 000

1 644 000

0

2 153 637

13 474 445

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

7 128 182

972 000

771 790

1 294 459

420 000

5 133 992

0

2 503 502

2 032 000

4 019 000

12 331 579

424 198

4 554 000

370 000

1 644 000

4 066 840

2 153 637

49 819 179

13

Beruházások (áfával)

K6

64 000

22 343 732

0

0

0

5 555 000

0

64 000

0

0

0

0

28 026 732

14

Felújítások (áfával)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

64 000

0

0

0

0

22 343 732

0

0

0

5 555 000

0

64 000

0

0

0

0

28 026 732

15

Központi, irányítószervi támogatás

K9

0

0

529 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529 071

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

7 128 182

1 036 000

771 790

1 823 530

420 000

5 133 992

22 343 732

2 503 502

2 032 000

4 019 000

17 886 579

424 198

4 618 000

370 000

1 644 000

4 066 840

2 153 637

78 374 982

Kötelező feladatok: - működés

7 128 182

972 000

1 823 530

420 000

5 133 992

2 503 502

2 032 000

4 019 000

8 321 000

424 198

4 554 000

1 644 000

38 975 404

- felhalmozás

64 000

22 343 732

64 000

22 471 732

Önként vállalt feladatok: - működés

771 790

4 010 579

370 000

4 066 840

2 153 637

11 372 846

- felhalmozás

5 555 000

5 555 000

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

7 128 182

1 036 000

771 790

1 823 530

420 000

5 133 992

22 343 732

2 503 502

2 032 000

4 019 000

17 886 579

424 198

4 618 000

370 000

1 644 000

4 066 840

2 153 637

78 374 982

4. melléklet

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

BERUHÁZÁS

Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)

Módosított előirányzat
(adatok Ft-ban)

rovat / cofog

nettó

áfa

összesen

nettó

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

700 000

0

700 000

1. Hétvezér u. járda felújítás

0561/066020

0

0

0

700 000

0

700 000

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

16 207 000

4 376 000

20 583 000

17 614 734

4 728 998

22 343 732

1. Hétvezér u. járda felújítás

0562/045120

3 737 000

1 009 000

4 746 000

0

0

0

2. Duna u. felújítás

0562/045120

7 874 000

2 126 000

10 000 000

8 704 254

2 350 168

11 054 422

3. Tölgyes u. felújítás

0562/045120

0

0

0

8 910 480

2 378 830

11 289 310

4. Zöldhulladék lerakó

0562/013350

2 000 000

540 000

2 540 000

0

0

0

TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 77/2016. (VII.12.) önrész+pályázati rész

0562/013350

2 596 000

701 000

3 297 000

0

0

0

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

4 423 000

1 195 000

5 618 000

4 928 000

55 000

4 983 000

1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár

0564/082042

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd.

0564/066020

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

3. Büszkeségpont emlékmű

0564/066020

3 723 000

1 005 000

4 728 000

4 728 000

0

4 728 000

4. Információs térképes tábla

0564/066020

500 000

135 000

635 000

0

0

0

5. Parcellajelző táblák temető

0564/013320

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

20 630 000

5 571 000

26 201 000

23 242 734

4 783 998

28 026 732

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. március 3. napjával.