Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01- 2024. 02. 10

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkrományzat 2022. évi költségvetéséről1

2023.03.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

a)2 tárgyévi kiadásait 233 154 488 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 184 630 525 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 48 523 963 Ft.

b)3 tárgyévi bevételeit 233 154 488 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 125 704 408 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 107 450 080 Ft.

(2) A 2022. évi költségvetés költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)4 Az Önkormányzat a 71 067 288 Ft fejlesztési hiányt és a 9 820 765 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 2 főben határozza meg az alábbiak szerint:

3. § (1)5 A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 173 930 762 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. §6 A költségvetés tartalékát 10 138 533 Ft-ban állapítja meg.

5. § A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 43 000 Ft.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása,

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti.

7. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

1. melléklet7

Költségvetési egyenlegek

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

45 331 024

55 151 789

-9 820 765

FELHALMOZÁS

106 016 884

177 084 172

-71 067 288

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

151 347 908

232 235 961

PÉNZMARADVÁNY

81 806 580

2021.évi nettó megelőlegezés

918 527

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

81 806 580

918 527

MINDÖSSZESEN

233 154 488

233 154 488

2. melléklet8

A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

30 459 942

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 659 242

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

33 119 184

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

105 505 073

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

8 600 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 938 644

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

1 938 644

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

240 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

10 778 644

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

120 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

27 652

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

145 655

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

412 783

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

727 106

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

1 433 196

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

511 811

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

511 811

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

81 806 580

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

233 154 488

Kötelező feladatok: működés

125 704 408

Önként vállalt feladatok: működés

1 433 196

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

106 016 884

3. melléklet9

A 2022. évi kölségvetés kiadási előirányzatai

Kiadások (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 535 041

02

Külső személyi juttatások

K12

10 500 675

03

Személyi juttatások

K1

13 035 716

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 723 520

05

Készletbeszerzés

K31

1 094 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

13 218 503

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 244 163

10

Dologi kiadások

K3

19 956 666

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 581 680

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 007 617

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

58 305 199

13

Beruházások (áfával)

K6

31 165 126

14

Felújítások (áfával)

K7

142 765 636

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

173 930 762

15

Nettó megelőlegezés

K9

918 527

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

233 154 488

Kötelező feladatok: - működés

15 677 763

- felhalmozás

168 952 762

Önként vállalt feladatok: - működés

40 392 553

- felhalmozás

8 131 410

4. melléklet10

A 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadásai

BERUHÁZÁS

KIADÁS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó(Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 010 000

905 000

4 915 000

6 372 205

1 361 151

7 733 356

1. Rendezési terv

0561/013350

3 150 000

851 000

4 001 000

5 512 205

1 307 151

6 819 356

2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve

0561/045120

660 000

0

660 000

660 000

0

660 000

3. Digitális temető nyilvántartás

0561/013320

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

5 235 000

1 413 450

6 648 450

2 500 000

675 000

3 175 000

1.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

2. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)

0564/013350

2 735 000

738 450

3 473 450

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

700 000

189 000

889 000

15 966 370

4 290 400

20 256 770

1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép)

0564/066020

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

2. Fűnyíró, fűkasza vásárlása

0564/066010

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

3. tanyagondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Program Pályázat)

0564/107055

11 815 370

3 169 630

14 985 000

4. Játszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)

0564/013350

3 451 000

931 770

4 382 770

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

9 945 000

2 507 450

12 452 450

24 838 575

6 326 551

31 165 126

Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%- os finanszírozás)

0571/045120

13 052 324

3 524 126

16 576 450

13 052 324

3 524 126

16 576 450

Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő)

0571/045120

2 303 352

621 904

2 925 256

8 515 143

2 299 088

10 814 231

Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program)

0571/066020

19 324 330

5 155 468

24 479 798

19 324 330

5 155 468

24 479 798

Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész

0571/066020

4 589 976

1 239 293

5 829 269

4 649 412

1 420 936

6 070 348

Hivatali épületvillamos rendszerének felújítása

0571/066020

673 752

181 913

855 665

Templomutca folytatásában külterületiút felújítása (VP6-7.2.1.1-21)műszaki ellenőr, kivitelezési munkák

0571/045120

66 244 996

17 724 148

83 969 144

TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat(még csak egy beadott pályázat, nincs előirányzata,de a beadáshoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítése)

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

39 269 982

10 540 791

49 810 773

112 459 957

30 305 679

142 765 636

1

Az önkormányzati rendeletet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 11. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.