Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 03

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.02.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi kiadásait 168 541 554 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 139 815 202 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 28 726 352 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.
b) tárgyévi bevételeit 168 541 554 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 54 418 811 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 114 122 743 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A költségvetés tartalékát 6 792 379 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bevételei 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

37 769 711

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 309 100

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

39 078 811

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

58 553 927

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

10 600 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 500 000

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

4 500 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

240 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

15 340 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

177 951

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

100 000

16

Tulajdonosi bevételek

B404

27 134

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 326

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

400 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

515 000

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

1 227 411

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

54 341 405

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

168 541 554

Kötelező feladatok: működés

54 418 811

Önként vállalt feladatok: működés

55 568 816

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

58 553 927

2. melléklet a 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés kiadásai 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 822 500

02

Külső személyi juttatások

K12

9 762 404

03

Személyi juttatások

K1

18 584 904

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 467 512

05

Készletbeszerzés

K31

1 678 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

433 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

15 369 806

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

173 690

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 668 027

10

Dologi kiadások

K3

24 322 523

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 510 768

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 166 700

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

69 052 407

13

Beruházások (áfával)

K6

8 842 990

14

Felújítások (áfával)

K7

89 360 263

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

98 203 253

15

Nettó megelőlegezés

K9

1 285 894

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

168 541 554

Kötelező feladatok: - működés

45 374 939

- felhalmozás

94 440 263

Önként vállalt feladatok: - működés

24 963 362

- felhalmozás

3 762 990