Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendeket módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi kiadásait 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 142 372 065 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 31 019 456 Ft.
b) tárgyévi bevételeit 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 59 268 778 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 114 122 743 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 25 761 944 Ft működési hiányt, valamint a 27 293 567 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 85 847 494 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 9 085 483 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg bemutatása 2023. (adatok Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

60 496 189

86 258 133

-25 761 944

FELHALMOZÁS

58 553 927

85 847 494

-27 293 567

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

119 050 116

172 105 627

PÉNZMARADVÁNY

54 341 405

2022.évi nettó megelőlegezés

1 285 894

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

54 341 405

1 285 894

MINDÖSSZESEN

173 391 521

173 391 521

2. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bevételei 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

40 546 727

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 382 051

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

43 928 778

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

58 553 927

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

10 600 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 500 000

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

4 500 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

240 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

15 340 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

302 500

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

100 000

16

Tulajdonosi bevételek

B404

27 134

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 326

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

400 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

390 451

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

1 227 411

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

54 341 405

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

173 391 521

Kötelező feladatok: működés

59 268 778

Önként vállalt feladatok: működés

55 568 816

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

58 553 927

3. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés kiadásai 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 791 276

02

Külső személyi juttatások

K12

10 389 907

03

Személyi juttatások

K1

19 181 183

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 827 896

05

Készletbeszerzés

K31

1 678 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

433 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

16 614 806

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

173 690

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

19 378 986

10

Dologi kiadások

K3

38 278 482

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 510 768

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 459 804

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

86 258 133

13

Beruházások (áfával)

K6

8 842 990

14

Felújítások (áfával)

K7

77 004 504

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

85 847 494

15

Nettó megelőlegezés

K9

1 285 894

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

173 391 521

Kötelező feladatok: - működés

60 287 561

- felhalmozás

82 084 504

Önként vállalt feladatok: - működés

27 256 466

- felhalmozás

3 762 990

4. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 000 000

1 080 000

5 080 000

4 000 000

1 080 000

5 080 000

1. Rendezési terv

0561/013350

4 000 000

1 080 000

5 080 000

4 000 000

1 080 000

5 080 000

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

2 520 000

675 000

3 195 000

2 520 000

675 000

3 195 000

1.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat)

0562/013350

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

447 236

120 754

567 990

447 236

120 754

567 990

1. Falugondnok telefon vásárlása

0564/107055

47 236

12 754

59 990

47 236

12 754

59 990

2. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás

0564/066010

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

6 967 236

1 875 754

8 842 990

6 967 236

1 875 754

8 842 990

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft.

0571/045120

45 762 072

12 355 759

58 117 831

45 762 072

0

45 762 072

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC

0571/045120

1 600 000

432 000

2 032 000

1 600 000

432 000

2 032 000

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A.

0571/045120

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek

0571/045120

55 000

1 347

56 347

55 000

1 347

56 347

Belterületi út felújítás Almáskert utca)

0571/045120

20 844 482

7 709 603

28 554 085

20 935 408

7 618 677

28 554 085

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

68 861 554

20 498 709

89 360 263

68 952 480

8 052 024

77 004 504