Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete

Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 21- 2017. 09. 21

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


97.184.205,- Ft bevétellel, és  97.184.205,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                           96.969.045,- Ft

- működési bevételek                                                            3.891.000,-  Ft

- közhatalmi bevételek                                                         28.600.000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      46.182.070,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       13.907.947,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                    3.435.384,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                             952.644,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                     97.184.205,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                         38.482.847,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                    7.808.560,- Ft

- dologi kiadás                                                                    35.470.154,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                               4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                        10.120.000,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             952.644,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                         215.160,- Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                             0 Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                   215.160,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                                     0  Ft

- beruházási kiadások                                                                       0  Ft

- felújítási kiadások                                                                            0  Ft


állapítja meg.”2. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.3. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tapsony, 2017. szeptember 19.
        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. szeptember 20.  napján kihirdetésre került.Tapsony 2017. szeptember 20.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző