Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 02- 2017. 12. 02

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


144 622 164,- Ft bevétellel, és 144 622 164,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                         101.845.485,- Ft

             - működési bevételek                                                            3.912.348,-  Ft

- közhatalmi bevételek                                                         31.978.125,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      47.246.101,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       13.907.947,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                       1.365.580,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                    3.435.384,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                   144.622.164,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                         39.371.949,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                    7.823.560,- Ft

- dologi kiadás                                                                    38.201.614,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                               4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         11.360.884,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             952.644,- Ft

- Tartalék                                                                            42.561.513.,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                    42.776.679,- Ft

- felhalmozási  célú támogatási bevétel                             42.561.519,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                    215.160,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                                      0  Ft

- beruházási kiadások                                                                         0  Ft

- felújítási kiadások                                                                             0  Ft


állapítja meg.”2. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.”3. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.4. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.5. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.6. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.7. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. november 30.
        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                     polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. december 01.  napján kihirdetésre került.Tapsony 2017. december 01.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző