Tapsony Községi Önkormányzat

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 30

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


140 442 722,- Ft bevétellel, és 140 442 722,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:


  • a működési célú bevételt                                                                       138.058.042,- Ft

- működési bevételek                                                                       6.159.215,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        25.931.558,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        38.638.278,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                         19.857.162,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                           200.270,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                     45.983.596,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                             1.287.963,- Ft  • a működési célú kiadásokat                                                                   135.146.653,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          43.377.439,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                       7.596.737,- Ft

- dologi kiadás                                                                     32.181.978,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 1.744.205,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             3.774.460,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                  968.752,- Ft

- tartalék                                                                              45.503.082,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                         2. 384.680,- Ft

         - ingatlanos beszerzés                                                           2.127.500,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                         257.180,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                         5.296.069,-  Ft

- ingatlanos beszerzés                                                           2.000 .000,- Ft

- beruházási kiadások                                                            3.296.069,-  Ft


állapítja meg.”2. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.3. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.4. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.5. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.6. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.7. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.8. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon    hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2019. május 28.        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 29.  napján kihirdetésre került.Tapsony 2019. május 29.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző