Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 275.804.064 Ft bevétellel, és 275.804.064 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2

az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

48 592 859

45 407 140

-3 185 719

5

Végkielégítés (K1105)

0

473 730

473 730

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 600 000

1 500 000

-100 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

250 000

610 301

360 301

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

50 442 859

47 991 171

-2 451 688

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 880 000

14 406 930

1 526 930

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

522 000

122 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

426 516

2 875 739

2 449 223

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 706 516

17 804 669

4 098 153

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

64 149 375

65 795 840

1 646 465

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

7 889 505

6 731 742

-1 157 763

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

34 680

-265 320

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

12 007 000

11 163 865

-843 135

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

12 307 000

11 198 545

-1 108 455

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

750 000

830 853

80 853

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

725 000

955 690

230 690

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 475 000

1 786 543

311 543

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 740 000

4 467 069

-272 931

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

630 000

862 778

232 778

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

325 000

604 093

279 093

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

5 695 000

5 933 940

238 940

40

Vásárolt élelmezés (K332)

4 850 000

4 353 066

-496 934

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

500 000

0

-500 000

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 500 000

941 699

-2 558 301

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 550 000

2 318 700

768 700

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

6 937 745

5 796 582

-1 141 163

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

23 032 745

19 343 987

-3 688 758

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

0

-300 000

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

80 000

10 000

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

370 000

80 000

-290 000

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 395 650

6 953 405

-2 442 245

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

5 000

0

-5 000

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 250 000

1 349 289

99 289

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

10 650 650

8 302 694

-2 347 956

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

47 835 395

40 711 769

-7 123 626

66

Családi támogatások (=67+...+76) (K42)

1 000 000

0

-1 000 000

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)

1 050 000

2 383 098

1 333 098

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

----

----

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

----

----

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

----

----

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 050 000

2 383 098

333 098

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

234 760

234 760

0

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

7 063 524

7 063 524

0

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

6 079

6 079

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

7 298 284

7 304 363

6 079

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)

4 286 163

2 471 924

-1 814 239

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

----

----

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

----

----

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)

645 000

1 805 950

1 160 950

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

0

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

----

----

0

193

Tartalékok (K513)

0

124 725 268

124 725 268

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

12 229 447

136 307 505

124 078 058

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

244 900

244 900

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 810 998

14 501 654

2 690 656

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 189 000

3 981 569

792 569

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

14 999 998

18 728 123

3 728 125

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

2 372 532

2 372 532

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

640 584

640 584

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

3 013 116

3 013 116

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

149 153 720

273 671 193

124 517 473

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3

az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

33 622 304

29 220 766

-4 401 538

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 000 000

900 000

-100 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

150 000

264 038

114 038

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

34 772 304

30 384 804

-4 387 500

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 880 000

14 406 930

1 526 930

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

426 516

2 875 739

2 449 223

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 306 516

17 282 669

3 976 153

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

48 078 820

47 667 473

-411 347

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 817 540

4 209 275

-1 608 265

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

0

-100 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 950 000

9 056 131

106 131

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 050 000

9 056 131

6 131

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

650 000

659 497

9 497

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

700 000

955 690

255 690

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 350 000

1 615 187

265 187

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 500 000

4 288 794

-211 206

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

600 000

842 944

242 944

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

275 000

562 634

287 634

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

5 375 000

5 694 372

319 372

40

Vásárolt élelmezés (K332)

4 850 000

4 353 066

-496 934

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

500 000

0

-500 000

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 500 000

592 943

-1 907 057

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 400 000

2 318 700

918 700

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

6 437 745

5 333 991

-1 103 754

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

21 062 745

18 293 072

-2 769 673

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

0

-200 000

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

80 000

10 000

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

270 000

80 000

-190 000

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 855 650

6 151 879

-1 703 771

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

5 000

0

-5 000

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000 000

1 272 809

272 809

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

8 860 650

7 424 688

-1 435 962

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

40 593 395

36 469 078

-4 124 317

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

1 000 000

0

-1 000 000

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

1 050 000

2 383 098

1 333 098

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 050 000

2 383 098

333 098

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

234 760

234 760

0

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

7 063 524

7 063 524

0

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

6 079

6 079

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

7 298 284

7 304 363

6 079

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

4 286 163

2 471 924

-1 814 239

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

645 000

1 805 950

1 160 950

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

193

Tartalékok (K513)

0

124 725 268

124 725 268

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

12 229 447

136 307 505

124 078 058

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

244 900

244 900

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 810 998

13 352 654

1 541 656

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 189 000

3 671 339

482 339

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

14 999 998

17 268 893

2 268 895

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

123 769 200

244 305 322

120 536 122

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 970 555

16 186 374

1 215 819

05

Végkielégítés (K1105)

0

473 730

473 730

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

346 263

246 263

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 670 555

17 606 367

1 935 812

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

522 000

122 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

400 000

522 000

122 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

16 070 555

18 128 367

2 057 812

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 071 965

2 522 467

450 502

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

34 680

-165 320

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 057 000

2 107 734

-949 266

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 257 000

2 142 414

-1 114 586

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 000

171 356

71 356

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000

0

-25 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

125 000

171 356

46 356

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

240 000

178 275

-61 725

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

30 000

19 834

-10 166

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

50 000

41 459

-8 541

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

320 000

239 568

-80 432

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

348 756

-651 244

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

150 000

0

-150 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

500 000

462 591

-37 409

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

1 970 000

1 050 915

-919 085

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

0

-100 000

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

100 000

0

-100 000

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 540 000

801 526

-738 474

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

250 000

76 480

-173 520

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

1 790 000

878 006

-911 994

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

7 242 000

4 242 691

-2 999 309

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 149 000

1 149 000

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

310 230

310 230

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

1 459 230

1 459 230

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

2 372 532

2 372 532

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

640 584

640 584

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

3 013 116

3 013 116

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

25 384 520

29 365 871

3 981 351

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 350 373

18 350 373

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

25 376 520

28 760 466

3 383 946

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 544 690

7 829 907

1 285 217

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

175 275

203 490

28 215

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

6 719 965

8 033 397

1 313 432

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 897 557

3 884 557

987 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

5 433 956

2 814 870

-2 619 086

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 083 541

2 083 541

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

58 778 371

63 927 204

5 148 833

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

13 083 800

11 899 958

-1 183 842

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

----

----

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

----

----

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

----

----

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

71 862 171

75 827 162

3 964 991

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

90 674 152

90 674 152

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

----

----

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

----

----

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

90 674 152

90 674 152

108

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

6 500 000

6 851 351

351 351

109

ebből: építményadó (B34)

----

----

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)

33 000 000

47 463 142

14 463 142

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

33 000 000

47 463 142

14 463 142

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)

0

121 007

121 007

175

ebből: egyéb bírság (B36)

----

----

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

39 500 000

54 435 500

14 935 500

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)

1 850 000

2 474 168

624 168

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

----

----

0

196

Ellátási díjak (B405)

3 200 000

3 747 390

547 390

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100

36

-64

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

100

36

-64

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

79 800

79 800

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

18 000

936 892

918 892

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

----

----

0

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)

5 068 100

7 238 286

2 170 186

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

1 000 000

1 000 000

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

5 300 000

5 300 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

6 300 000

6 300 000

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)

200 000

224 620

24 620

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

----

----

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)

200 000

224 620

24 620

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

116 630 271

234 699 720

118 069 449

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 350 373

18 350 373

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

25 376 520

28 760 466

3 383 946

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 544 690

7 829 907

1 285 217

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

175 275

203 490

28 215

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

6 719 965

8 033 397

1 313 432

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 897 557

3 884 557

987 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

5 433 956

2 814 870

-2 619 086

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 083 541

2 083 541

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

58 778 371

63 927 204

5 148 833

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 083 800

11 899 958

-1 183 842

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

71 862 171

75 827 162

3 964 991

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

90 674 152

90 674 152

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

90 674 152

90 674 152

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

6 500 000

6 851 351

351 351

109

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

33 000 000

47 463 142

14 463 142

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

33 000 000

47 463 142

14 463 142

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

0

121 007

121 007

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

39 500 000

54 435 500

14 935 500

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

1 850 000

2 474 168

624 168

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

196

Ellátási díjak (B405)

3 200 000

3 747 390

547 390

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100

36

-64

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

100

36

-64

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

79 800

79 800

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

10 000

934 740

924 740

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

0

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

5 060 100

7 236 134

2 176 034

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

1 000 000

1 000 000

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

5 300 000

5 300 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

6 300 000

6 300 000

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

200 000

224 620

24 620

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

200 000

224 620

24 620

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

116 622 271

234 697 568

118 075 297

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

8 000

2 152

-5 848

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

8 000

2 152

-5 848

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

8 000

2 152

-5 848

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 108 675

2 132 871

24 196

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

25 376 520

29 294 056

3 917 536

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

27 485 195

31 426 927

3 941 732

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

27 485 195

31 426 927

3 941 732

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 632 124

38 919 862

4 287 738

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 632 124

38 919 862

4 287 738

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 184 482

2 184 482

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

25 376 520

29 294 056

3 917 536

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

60 008 644

70 398 400

10 389 756

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

60 008 644

70 398 400

10 389 756

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati igazgatás

6

6

0

Községgazdálkodás

1

1

0

Védőnői szolgálat

1

1

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Óvoda

3

3

0

Létszám összesen:

14

14

0

Közfoglakoztatottak létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

5

5

0

Létszám összesen:

5

5

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 930

6 318 932

75 827 162

2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

90 674 152

90 674 152

3.Közhatalmi bevételek

150 000

250 000

24 200 000

300 000

3 435 500

450 000

450 000

400 000

24 200 000

300 000

200 000

100 000

54 435 500

4.Működési bevételek

603 196

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

603 190

7 238 286

5.Felhalmozási bevételek

1 000 000

5 300 000

6 300 000

6.Pénzmaradmány

38 919 862

2 184 482

41 104 344

7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök

224 620

224 620

8.Működési célú átvett pénzeszközök

0

10. Bevételek (1-8):

7 072 126

8 172 120

31 122 120

103 196 272

49 277 482

7 372 120

7 596 740

7 322 120

31 122 120

7 222 120

7 122 120

9 206 604

275 804 064

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 963

273 671 193

12.Finanszírozási kiadások

2 132 871

2 132 871

13. Kiadások (11-12):

24 938 801

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 930

22 805 963

275 804 064

11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 632 124

38 850 199

4 218 075

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 632 124

38 850 199

4 218 075

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 184 482

2 184 482

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

34 632 124

41 034 681

6 402 557

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

34 632 124

41 034 681

6 402 557

12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

69 663

69 663

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

69 663

69 663

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

25 376 520

29 294 056

3 917 536

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

25 376 520

29 363 719

3 987 199

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

25 376 520

29 363 719

3 987 199

1

A 3. § a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. mellékletet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.

13

A 12. mellékletet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be.