Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.
A 2022. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:
Bevételek
Működési célú támogatások + 2.727.134, Ft
Önkormányzatok működési támogatásai 562.410,- Ft
Közhatalmi bevételek + 13.598.491, Ft
Működési bevételek + 12.189.387, Ft
Felhalmozás célú támogatások + 14.999.998, Ft
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz 30.336,- Ft
Finanszírozási bevételek + 3.987.683, Ft
Összesen: + 46. 909.947,- Ft
Kiadások
Dologi kiadások 1.983.062,- Ft
Személyi juttatások 1.674.029,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok + 91.070, Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 820.481,- Ft
Egyéb működési kiadások + 41.712.707, Ft
Beruházások +7.146.614, Ft
Felújítások + 622.808, Ft
Központi, irányító szervi tám.(Óvoda fin.) + 1.814.320, Ft
Összesen: + 46.909.947,- Ft
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.
- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.
- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
A 3. §-hoz
A mellékletek módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.