Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) – (4) bekezdésében, a 29. § (1) – (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Intézményi és személyi térítési díjak (ÁFA nélkül)

1. Intézményi térítési díjak a Belegi Pitypang Óvodára vonatkozóan:

1.1. Tízórai 145 Ft.

1.2. Ebéd 401 Ft.

1.3. Uzsonna 145 Ft.

1.4. Összesen 691 Ft.

2. Szünidei gyermekétkeztetés: ebéd 866 Ft/adag.

3. Személyi térítési díjak: A képviselő-testület az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek, valamint az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére az étkezést térítésmentesen biztosítja.”